Nieuwsbrief
Kersttijd 2016/2017

MENSWORDINGSWENS
Wie realiseert zich nog dat de menswording van God historisch gezien mede aan het begin stond van de Westerse democratie en haar bevrijdende techniek?
Een Zalig Kerstmis wenst de Geert Grote Universiteit daarom ook al diegenen die onze onbeperkte technische mogelijkheden beschouwen als voldoende reden om God definitief overbodig te verklaren.
Democratische saamhorigheid heeft een dieper fundament dan vrolijke dagen. Zonder de menswording van God, Schepper van hemel en aarde in het joods-christelijke universum, was de bliksemafleider nooit bedacht en uitgevonden. Dat was de christelijke winst op de oude Grieken, aan wie wij ook als christenen de principes van onze democratie danken.
Denk daarom in deze kersttijd eens aan onze Grieks-christelijke wortels en wees daar 'prettig en vrolijk' door.
AGENDA
JANUARI
LEZING ‘TOLERANTIE ALS TOVERBAL’ DOOR PROF. THEO DE WIT OP 27 JANUARI
Prof. Dr Theo de Wit houdt zijn lezing over de toekomst van de tolerantie op vrijdagmiddag 27 januari 2017 te Kampen onder de titel: ‘Tolerantie als Toverbal, ofwel: waarom Tolerantie niet onze Hoogste Waarde kan zijn’.
In de soms heftige discussie over onze multiculturele werkelijkheid wordt dikwijls het woord ‘tolerantie’ in de mond genomen, maar wat betekent het eigenlijk? Wie iets meer afstand neemt, ziet een ontwikkeling die ronduit spectaculair is te noemen. Terwijl het bij tolerantie vanaf het einde van de zestiende eeuw ging om het respect voor de gewetensvrijheid en een minimale verdraagzaamheid jegens afwijkende geloofsovertuigingen, wordt het begrip vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw opgewaardeerd tot de deugd van de ware wereldburger. ‘Zijn we door globalisering en migratie immers niet allemaal vreemden en buitenlanders geworden?’- hoor je sommigen dan zeggen. Maar recentelijk zijn we getuige van een nieuwe ontwikkeling in de merkwaardige geschiedenis van de tolerantie. Tolerantie wordt een strijdparool dat scherpe scheidslijnen trekt tussen ‘wij’ tolerante westerlingen en ‘zij’, intolerante anderen. Tolerantie dreigt dan een oproep tot …intolerantie te worden. Dit roept de vraag op hoe tolerantie kan worden gered, maar leert ons ook een harde les: tolerantie kan niet onze hoogste waarde zijn.
Prof. Dr Th.W.A. (Theo) de Wit (Utrecht, 1953) is politiek theoloog en filosoof. Hij is hoogleraar aan Tilburg University en breder bekend door zijn televisie-optredens, zoals bij ‘De Nieuwe Wereld’ en ‘Het Filosofisch Kwintet’.
HIER leest u meer over Theo de Wit.
Plaats: ‘De Levensbron’, Vloeddijk 62, Kampen
Tijd: vrijdag 27 januari 2017 van 15.00 uur tot 17.30 uur (zaal open om 14.30 uur)
Toegang: €10 (voltijds studenten € 5).
Betaling via de GGU-webwinkel http://www.geertgrote.nl/product-categorie/activiteiten/ verdient aanbeveling. Als dit niet lukt, kunt u een plaats reserveren via info@geertgrote-univ.nl.
GGU ORGANISEERT MET KLUWER JURIDISCH SYMPOSIUM 2017: ‘DEMOCRATIE, MACHT EN RECHT’
Het Rudolf von Laun Instituut van de Geert Grote Universiteit (GGU) organiseert in samenwerking met uitgeverij Wolters Kluwer een Juridisch Symposium rond het verschijnen van het Democratisch Manifest (2016) van A.Q.C. Tak en van diens handboek over ‘Democratie in relatie tot Recht en Politiek’ dat daar wordt gepresenteerd.
Het Symposium heet ‘Democratie, Macht en Recht’ en wordt gehouden in de Broederkerk te Kampen op vrijdag 10 februari 2017. Het is primair bedoeld voor juristen en rechtsfilosofen, maar is ook toegankelijk voor wie zich zorgen maakt over de toekomst van de rechtsstaat.
Rechtsfilosofische reflectie op ‘Democratie, Macht en Recht’ staan centraal.
Staatsraad i.b.d. Mevrouw Prof. Mr M. (Maria) Schreuder-Vlasblom (hoogleraar Staats- en Bestuursrecht, Universiteit Leiden) is dagvoorzitter. Hoofdspreker is Prof. Mr A.Q.C. (Twan) Tak (em. hoogleraar Staatsrecht, Universiteit Maastricht).
Als co-referenten hebben toegezegd: Prof. M.E. (Matthias) Storme (KU Leuven) en Dr B.R. (Bastiaan) Rijpkema (Universiteit Leiden) en Dr L. (Lukas) van den Berge (Universiteit Utrecht / Erasmus Universiteit Rotterdam).
PRAKTISCHE INFORMATIE
Plaats: Lemkerzaal van de Broederkerk, Broederstraat 16, Kampen
Tijd: vrijdag 10 februari 2017 van 11 tot 18 uur
Entree: €45 p.p. / studenten €22,50 (incl. koffie/thee, lunch en borrel)
PE-punten voor advocaten mogelijk
Opgave via webwinkel http://www.geertgrote.nl/product-categorie/activiteiten/ dan wel reservering via info@geertgrote-univ.nl is noodzakelijk.
ACHTERGRONDINFORMATIE SYMPOSIUM
Weet je niet, wat je te vrezen hebt, maar vrees je toch, dan noemen we dat angst. Het lijkt er op dat onze maatschappij angstig aan het worden is. Angst is een vorm van individuele of collectieve onzekerheid met twee kanten: een subjectieve en een objectieve. Men is ongerust over een toekomst die men niet kent, omdat men niet weet, hoe zich daarop in te stellen.
DUAAL DENKEN
A.Q.C. (Twan) Tak, emeritus hoogleraar Staatsrecht aan de Universiteit Maastricht, probeert in zijn Democratisch Manifest die angst te analyseren. Hij doet dat als jurist, maar laat zich sterk inspireren door Plato, die primair filosoof is. Dat brengt hem in aanvaring enerzijds met zijn vakgenoten, voor wie hij te filosofisch is, en anderzijds met de filosofen, die Plato vanwege zijn schijnbaar achterhaalde dualisme eerder als vijand dan als vriend beschouwen. Gefascineerd door de veritas duplex van Buve (Plato in het Vaticaan, 2012) probeert Tak een brug te vinden voor de structurele (en angstaanjagende) problemen van onze democratie, en de bezwaren van een kijk op democratie als onbegrensde vrijheid, die voor Plato aanleiding waren om de democratie als ideale regeringsvorm te verwerpen en voor een oligarchie te kiezen.
TERUG NAAR PLATO
Plato’s grootste bezwaar tegen de democratie van zijn tijd was namelijk dat men geen oog meer had voor de morele kant van de democratie, dus dat democratische (keuze)vrijheid alleen mogelijk is, als iedereen daarvoor op individueel en collectief niveau ook zijn verantwoordelijkheid neemt. Zonder een breed verspreid verantwoordelijkheidsbesef is democratische vrijheid niet mogelijk en ook niet houdbaar. Tak ziet die verantwoordelijkheid op de eerste plaats als een individuele, omdat voor hem de autonome mens zelf zowel drager als bron is van én democratie én recht. Voor hem is de basis van de democratie dus de mens zelf, met zijn eigen individuele verantwoordelijkheid. Hij probeert die juridisch te implementeren....
HIER LEEST U VERDER...
KRONIEK
KENNISMAKING VERTEGENWOORDIGERS ARMEENSE ORGANISATIES EN GGU TE KAMPEN OP 6 DECEMBER 2016
Er was een goede klik tussen de GGU-bestuursleden en de vertegenwoordigers van de koepel van Armeense organisaties: de in Perzië geboren en in Moskou opgeleide Armeense ingenieur M. (Mato) Hakhverdian, die zeven talen spreekt, waaronder een vloeiend en gedragen Nederlands, is al zeer lang voorzitter van de Federatie Armeense Organisaties Nederland (FAON) te Den Haag, en daarmee een boegbeeld van de Armeense Nederlanders. Mevrouw I. (Inge) Drost, juriste en oud-ambtenaar van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, is ook FAON-bestuurslid en tevens secretaris van de Armeense Culturele Vereniging Abovian te Den Haag.
In een broodjeshuis tegenover het ijskoude universiteitsgebouw vond de eerste kennismaking tussen beide organisaties plaats, in de schaduw van de Boven- of Nicolaaskerk op de naamdag van de middeleeuwse stadspatroon van Kampen.
De heer Hakhverdian en mevrouw Drost kwamen net terug van een regiezitting bij de rechtbank in Almelo, waar ze, goed beschermd door de parketpolitie, door een achteruitgang naar binnen waren geloodst, omdat bij de hoofdingang een paar busladingen Turkse jongemannen stond te protesteren. De zitting hield verband met doodsbedreigingen door Turken aan het adres van de Armeense gemeenschap naar aanleiding van het in 2014 onthulde genocidemonument bij de Armeens-Apostolische Kerk te Almelo (Armenian Genocide Memorial Almelo / AGMA), waartegen door duizenden Turken werd gedemonstreerd...
HIER LEEST U VERDER...
FILMOPNAMEN GGU-OPTREDEN DR HARRY RUMP
Het optreden van de directeur van het Jungiaans Instituut Dr H.A.J. (Harry) Rump, MEd voor de GGU op 17 december 2016 trok mensen uit alle windstreken naar Kampen. Er was zelfs een student theologie uit Kampen aanwezig. Van de heldere voordracht is een filmverslag gemaakt dat binnenkort via de websites van het Jungiaans Instituut, Academie voor Dieptepsychologie te Nijmegen (www.jungiaansinstituut.nl) en van de GGU beschikbaar wordt gesteld...
DOE EEN OUDEJAARSGIFT, INVESTEER IN STENEN OF NEEM EEN ABONNEMENT
Tegen zielige dieren of arme kinderen in verre streken kan de GGU als goed doel (ANBI) natuurlijk niet op.
Daarvoor is de "aaibaarheidsfactor" van een Universiteit met een eigen filosofie eenvoudigweg te gering.
Desalniettemin: met een Oudejaarsgift doet u de GGU en ook uzelf een groot plezier. De Stichting Geert Grote Universiteit geniet sinds 2008 ANBI-status.
U kunt deze gift dan opvoeren als fiscale aftrekpost bij de belastingaangifte komend voorjaar. Vermeldt wel duidelijk uw naam en adres bij het onderwerp.
Bank: NL85RABO0124163084 t.n.v. Geert Grote Universiteit te Deventer
Misschien spreekt dit u meer aan:
"De GGU zoekt bondgenoten die de filosofische fundering van onze beschaving willen helpen verstevigen door in universitair vastgoed te investeren." (Citaat uit Ondernemingsplan "GGU van Deventer naar Kampen".)
Als dat zo is, kunt u zich laten uitnodigen voor een kennismakingsgesprek in Nederland, België of Luxemburg door te mailen naar: secretaris@geertgrote-univ.nl.
Als u niet aan iets abstracts of institutioneels geld wilt geven, maar wel uw betrokkenheid wilt laten blijken, neem dan voor 48 euro een jaarabonnement op "De Nieuwe Merkuur", het tijdschrift van de Geert Grote Universiteit.
De eerste jaargang (2016/2017) bevat drie nummers, waarvan het tweede op 2 februari 2017 verschijnt.
Kijkt u op de website van www.universitairepers.nl voor meer informatie.

Uitschrijven / Gegevens wijzigen
Powered door YMLP