OUDEJAARSACTIE: RED DE BIBLIOTHEEK!

De GGU verkeert in een tussentijd. Vanaf maart 2018 is er geen plek meer voor de bibliotheek in Kampen. Dit betekent dat we de boeken een periode moeten verhuizen en opslaan. In dit kader doen wij een beroep op iedereen die een financiële bijdrage wil leveren aan het behoud de ‘Bibliotheca Launiana’.

Hiervoor is op 18 december een Bibliotheekfonds ingesteld op initiatief van mevrouw Nan Pluymackers uit Kranenburg en de heer Manfred Markhorst uit Beuningen. We streven naar een bedrag van 20.000 euro voor de verhuizing van de 50.000 boeken uit Kampen, hun (tijdelijke) herplaatsing en hun conservering onder goede omstandigheden van luchtvochtigheid etc. Elke voor de redding van deze boeken geoormerkte bijdrage, hoe klein of groot, is welkom!

We kunnen niet meedoen aan het publicitaire geweld van allerlei grote goede doelen die dezer dagen in glazen huizen over elkaar heen buitelen. De aaibaarheidsfactor van ons goede doel is gering en de bestuurders en adviseurs doen hun werk dan ook vrijwillig. Voeg daaraan toe dat al een aantal jaar geleden uit onderzoek door de Koninklijke Bibliotheek is gebleken dat het hier een beschermenswaardige collectie betreft, en u zult ervan overtuigd zijn dat u iets moet doen ter behoud van dit roerende culturele erfgoed.

De GGU is sinds 2008 door de Belastingdienst erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat als u uiterlijk op 31 december 2017 iets schenkt aan de GGU, dit fiscaal aftrekbaar is in 2018. Uw voor de boeken geoormerkte bijdrage kunt u storten op IBAN NL85 RABO 0124 1630 84 t.n.v. Stichting Geert Grote Universiteit te Deventer o.v.v. ‘Bibliotheekfonds’.

Mocht iemand in Gelderland, Brabant of Limburg een tijdelijke droge en veilige opslagplaats – tegen lage kosten – weten, dan horen wij het heel graag… Het mag ook een kerststal zijn, als die maar droog is en een gewicht van 25 ton kan dragen.
U kunt mailen naar info@geertgrote.nl

KERST- EN NIEUWJAARSWENS

Nederland viert uitbundiger Kerstmis dan ooit als we de verkoopcijfers mogen geloven, en men bestookt elkaar met al dan niet digitale kerstkaarten met sneeuwpoppen, kerstmannen, kerstballen, rendieren, roodborstjes, pimpelmeesjes en hulstkransen. Bij navraag in een middelgrote provinciestad blijkt geen winkel in staat een kerstkaart te verkopen met het Kind in de kribbe… en aangezien er verder nooit naar een kaart-met-kerststal wordt gevraagd, lijkt deze ook niet te worden gemist.

Wat in elk geval wel massaal wordt gemist, is de kern van Kerst-mis (of, vooruit, om het even: ‘Christ-mas(s)’: de viering van de (logischerwijze onmogelijke, maar voor een elementair begrip van de Europese cultuur zo essentiële) menswording van God in Jezus Christus, waarvoor men het hoofd in de Latijnse liturgie buigt: “Et incarnatus est…”

Daarom wenst de GGU U en de Uwen in de geest van haar grondlegger een Zalig Kerstmis en een Geestkrachtig 2018!

Wie holle frasen in het algemeen, en met Kerstmis in het bijzonder, wil bestrijden, vindt de GGU meestal aan zijn kant, maar ze laat het op inhoudelijk vlak nu even afweten. Alles ligt stil en er lijkt niets meer te gebeuren, nu haar initiator en aanjager, de filosoof Jeroen Buve, is overleden en bijgezet. Maar schijn bedriegt. Er gebeurt heel veel achter de (computer)schermen. Wel is waar dat de GGU voor de grootste uitdaging in haar bestaan tot dusverre staat. Het geesteskind van J.D.J. Buve voert na diens overlijden een zware overlevingsstrijd. Hierbij vindt de GGU gelukkig steeds meer goede helpers en bondgenoten op haar pad.

Jeroen Buve overleden

 


Onder deze link vindt u een digitale versie van de rouwkaart
en onder deze link de rouwadvertentie wegens het overlijden van

Dr Jeroen Dominicus Josef BUVE
Filosoof
Stichter van het Rudolf von Laun Instituut voor Toegepaste Metafysica
Grondlegger van de Geert Grote Universiteit (GGU)
Echtgenoot van Laetitia Catharina Maria Buve-Roorda van Genum

‘s-Gravenhage, 5 oktober 1935 – Deventer, 30 augustus 2017


 

Nu op Youtube: Dr Rump over de toekomst van de psychologie.

Voordracht Dr Rump over de toekomst van de psychologie te beluisteren op Youtube.
Directeur Harry Rump van het Jungiaans Instituut heeft op zaterdag 17 december een voordracht gehouden over ‘De Toekomst van de Psychologie’, op uitnodiging van de GGU.
Deze boeiende lezing kunt u nu integraal (terug-)beluisteren. Met dank aan Harry Rump en het Jugiaans Instituut.

Als geen andere wetenschap is Psychologie de afgelopen jaren geplaagd door schandalen die gemakshalve worden gevangen onder het kopje ‘wetenschapsfraude’. Volgens Rump is dit echter maar het topje van de ijsberg. Hij is geïnteresseerd in de dieper liggende oorzaak waardoor nu duizenden wetenschappelijke onderzoeken over worden gedaan en waardoor het imago van menig ‘peer reviewed’ A-tijdschrift een deuk heeft opgelopen.

Pionier Harry Rump zal zijn visie ontvouwen over de ontwikkeling van zijn vakgebied in de Europese context. Volgens hem is het hoog tijd een wetenschappelijk verantwoord tegenwicht te bieden aan de eenzijdig op gedrag gerichte universitaire psychologie en het waarheidsmonopolie van het uit de Angelsaksische wereld overgewaaide zgn. behaviorism te breken. In Rumps streven Psychologie weer als Geesteswetenschap op te vatten, wil de GGU graag zijn bondgenoot zijn.

Dr H.A.J. (Harry) Rump MEd (Deventer, 1946) was in 1990 met Madeleine Witteveen mede-oprichter, en sindsdien directeur, van het Jungiaans Instituut, Academie voor Dieptepsychologie te Nijmegen (www.jungiaansinstituut.nl) dat voor de psychologie-traditie van Jung en Freud in de 21e eeuw een nieuwe standaard zet.

Optreden Prof. De Wit wordt Von Laun Lezing op 24 februari in de Senaatszaal van de Theologische Universiteit Kampen

Prof. Dr Theo de Wit houdt in Kampen de Von Laun Lezing 2017 en wel op vrijdag 24 februari 2017 (15-17 uur) in (NB!) de Senaatszaal van de Theologische Universiteit, Broederweg 15 te Kampen onder de titel ‘Tolerantie als Toverbal, ofwel: waarom tolerantie niet onze hoogste waarde kan zijn’.

In de soms heftige discussie over onze multiculturele werkelijkheid wordt dikwijls het woord ‘tolerantie’ in de mond genomen, maar wat betekent het eigenlijk? Wie iets meer afstand neemt ziet een ontwikkeling die ronduit spectaculair is te noemen. Terwijl het bij tolerantie vanaf het einde van de zestiende eeuw ging om het respect voor de gewetensvrijheid en een minimale verdraagzaamheid jegens afwijkende geloofsovertuigingen, wordt het begrip vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw opgewaardeerd tot de deugd van de ware wereldburger. ‘Zijn we door globalisering en migratie immers niet allemaal vreemden en buitenlanders geworden?’- hoor je sommigen dan zeggen. Maar recentelijk zijn we getuige van een nieuwe ontwikkeling in de merkwaardige geschiedenis van de tolerantie. Tolerantie wordt een strijdparool dat scherpe scheidslijnen trekt tussen ‘wij’ tolerante westerlingen en ‘zij’, intolerante anderen. Tolerantie dreigt dan een oproep tot …intolerantie te worden. Dit roept de vraag op hoe tolerantie kan worden gered, maar leert ons ook een harde les: tolerantie kan niet onze hoogste waarde zijn.

Prof. Dr Th.W.A. (Theo) de Wit (Utrecht, 1953) is politiek theoloog en filosoof. Hij is hoogleraar aan Tilburg University en gasthoogleraar aan de Universiteit Stellenbosch. Naast zijn wetenschappelijke werk (De Onontkoombaarheid van de Politiek. De Soevereine Vijand in de Politieke Filosofie van Carl Schmitt luidde de titel van zijn proefschrift) heeft hij zich ook breder maatschappelijk geëngageerd, met name op het snijvlak van religie en politiek, waarvan ook zijn gastoptredens op televisie getuigen (zoals ‘De Nieuwe Wereld’ en ‘Het Filosofisch Kwintet’). Van hem of onder zijn redactie verschenen ondermeer: De Nieuwe Achteloosheid, (Kampen 2001), Humanisme en Religie (Delft 2005), Ongewenste goden (Amsterdam 2006). Zijn huidige aandachtsvelden zijn democratie en macht, politiek en religie, en multiculturaliteit en tolerantie.

Plaats:       Senaatszaal van de Theologische Universiteit, Broederweg 15 te Kampen
Tijd:         vrijdag 24 februari 2017 van 15.00 uur tot 17.00 uur (zaal open om 14.30 uur)
Toegang:   €10 (voltijds studenten € 5).
Koop uw kaartje DIRECT via de GGU-webwinkel.
Als dit niet lukt, kunt u een plaats laten te reserveren via info@geertgrote-univ.nl.

DE NIEUWE MERKUUR

DE NIEUWE MERKUUR
Tijdschrift voor reflexieve serendipiteit’
Lente 2016 | 1

Prijs: € 19,00 voor een proefnummer
€ 48,00 voor een abonnement (3 nummers)
€ 96,00 voor een steunabonnement.
Verkrijgbaar in onze internetboekwinkel.

Alea iacta est! Na jaren voorbereiding wordt een oude droom van de Geert Grote Universiteit en har Universitaire Pers eindelijk werkelijkheid: een interdisciplinair tijdschrift voor de van alle kanten in het nauw gedreven Geesteswetenschappen: De Nieuwe Merkuur, met als ondertitel: “Tijdschrift voor Reflexieve Serendipiteit”. Om uit te vinden wat dit betekent en wat hiermee wordt beoogd, nodigen wij u uit een voorproefje te bekijken in de brochure. Deze kunt u hier lezen of ophalen.

Bekijk hier een selectie uit de eerste editie.

Een nieuw tijdschrift van papier is een boud initiatief in deze digitale tijden, maar het blad speelt in op een voor de goede observator aanwezige behoefte aan intellectuele verdieping. Ook de beste wetenschappers zijn vaak zo gespecialiseerd, dat zij het overzicht over het geheel niet meer hebben, maar zich door de groeiende complexiteit van de samenleving daar wel steeds meer bewust van worden. Wij hopen dat deze brochure u ervan kan overtuigen dit initiatief te omarmen door abonnee of mecenas te worden van De Nieuwe Merkuur. Hoe dat kan, leest u op de laatste pagina van bijgaande brochure, waarvan tevens de papieren versie naar uw huis, bedrijf of instelling gestuurd kan worden. Een verzoek hiertoe zenden naar merkuur@universitairepers.nl volstaat.

HOE GOD VERSCHEEN IN SAKSENLAND

DEVENTER HISTORISCHE REEKS deel I, juni 2012
‘HOE GOD VERSCHEEN IN SAKSENLAND. Widukinds Knieval voor Karel de Grote.’
door dr Dirk Otten.

Genaaid, gebrocheerd, 176 pagina’s. Met 42 afbeeldingen, waarvan 14 in kleur.
ISBN 978-90-79378-08-1
ISSN 223-2678-
NUR 684 Middeleeuwen (500-1500)

Prijs: € 18,50.
Verkrijgbaar in onze internetboekwinkel.

Wie was de Apostel der Friezen?

Deventer/Leeuwarden, 20 februari – Dirk Otten zal in een lezing in Fries Historisch en Letterkundig Centrum ‘Tresoar’ te Leeuwarden op vrijdag 14 maart onthullen wie volgens hem het meest de titel ‘Apostel der Friezen’ verdient.

Otten houdt de lezing ter gelegenheid van de presentatie van zijn nieuwe boek ‘Hoe God verscheen in Friesland. Missie en Macht in Frisia’.* Hoofdredacteur Kooistra van Friesch Dagblad zal het eerste exemplaar in ontvangst nemen. De lezing is een gezamenlijk initiatief van Tresoar, HCL (Historisch Centrum Leeuwarden), Friesch Dagblad, Gerson Instituut van de GGU (Geert Grote Universiteit) en de DUP (Deventer Universitaire Pers).

Bonifatius is wellicht de bekendste kandidaat voor deze eretitel, doordat hij 1260 jaar geleden bij Dokkum werd vermoord. Willibrord zou als eerste ‘Aartsbisschop der Friezen’ ook in aanmerking kunnen komen, evenals Ludger, de eerste bekende Fries die bisschop werd (van Münster). Maar er waren meer mensen die zich hebben ingespannen voor de schier onmogelijke opgave het christendom in de Friese gebieden voet aan wal te laten krijgen.

(*) Friesland (‘Frisia’ of ‘Fresia’ in de Latijnse bronnen) was in de vroege middeleeuwen veel groter dan de huidige provincie Fryslân; het lange kustgebied tussen Vlaanderen en Denemarken hoorde erbij. In streeknamen als West-Friesland in Noord-Holland, maar ook in Ostfriesland of Nordfriesland in de huidige Bondsrepubliek Duitsland is dat nog terug te zien.

Dr. Dirk Otten (1939) verdiende zijn sporen in de germanistiek (o.a. Groot Woordenboek Van Dale) en in de regionale geschiedenis van Noord- en Oost-Nederland. Zijn boek Hoe God verscheen in Saksenland werd genomineerd voor de prijs van Overijssels Boek van het Jaar 2012.


Henk Vreekamp in het Friesch Dagblad 26 juni 2012:
‘Proces kerstening is nog lang niet ten einde’
“Het moet voor Lebuïnus en andere Angelsaksische evangeliepredikers een bittere teleurstelling zijn geweest dat hun boodschap bij de Saksen, hun broedervolk, geen gehoor vond.”

Openingszin en tegelijk toonzetting van de fraai uitgegeven pennenvrucht van de germanist, naamkundige en woordenboekenmaker Dirk Otten. De knipoog naar Geert Mak in de titel ontgaat natuurlijk niemand: Hoe God verscheen in Saksenland. En de ondertitel is al even raak: Widukinds knieval voor Karel de Grote. In de gestalte van zijn dienaar Karel verscheen God in Saksenland, gelegen tussen Elbe en IJssel met een uitloper over de Veluwe. De Saksen, die bepaald niet gediend waren van het nieuwe gezag en de nieuwe religie die de grote Karel met fors geweld dicteerde, moesten tenslotte op de knieën. De Friezen trouwens ook, maar hun verzet was minder sterk. De Saksische leider Widukind bezegelde de uiteindelijke knieval met zijn doop in het bijzijn van door Karel opgetrommelde Europese leiders.


Boekhandel en antiquariaat Wever van Wijnen:
Op 26 mei presenteerden het Gerson Instituut en de Deventer Universitaire Pers het nieuwste boek van germanist dr. Dirk Otten: Hoe God verscheen in Saksenland: Widukinds Knieval voor Karel de Grote. Het is een boek dat voorziet in een leemte in de vaderlandse geschiedschrijving en dat onze kijk op de begintijd van het christendom in onze streken weleens drastisch en blijvend kan veranderen. Op grond van nieuw, authentiek bronnenonderzoek brengt het licht in een duistere periode van onze geschiedenis: de ongeveer twee eeuwen die nodig waren om de Saksen te bekeren tot het christendom.

Met dit onthullend meesterwerk opent Otten de Deventer Historische Reeks. De presentatie vond plaats in een overvolle Bibliotheca Launiana op zaterdag 26 mei 2012 en werd besloten met een feestelijke ontvangst in de Proosdijtuin. Het eerste exemplaar werd aan Otten uitgereikt door de Brabantse mediëvist en keltoloog Lauran Toorians.

Klik op de afbeelding voor een voorproefje (PDF-viewer) of bekijk de pdf hier.

TERUG NAAR DE WARE LEBUINUS

Op 29 juni 2010 is verschenen in de reeks ‘Deventer Kopstukken’ deel II:
‘TERUG NAAR DE WARE LEBUINUS’ door Dirk Otten.

Hoe de evangelisator van Saksenland vanaf de IXe eeuw werd beschreven, vereerd en miskend. Met een vertaling van de anonieme Vita Antiqua en de Vita Lebuini van Hucbaldus.

Rijk geïllustreerd, gebonden, genaaid, voorzien van leeslint. 112 pp.
ISBN: 978-90-79378-99-9
Deventer Kopstukken ISSN: 1878-822X
Prijs: € 19,95.
Verkrijgbaar via onze internetboekwinkel

Klik op de afbeelding voor de inhoudsopgave en een aantal voorbeeldpagina’s (PDF-viewer)

Over de Auteur
Dr Dirk Otten (1939) is germanist. Hij was werkzaam als leraar Duits in Heerde en als redacteur van de Grote Woordenboeken Nederlands-Duits en Duits-Nederlands van Van Dale.

Otten deed vele publicaties over plaats-, veld- en boerderijnamen van de Noord- en Oost-Veluwe het licht zien. Een naamkundig onderzoek in de omgeving van Wilp, waar Lebuïnus in 768 zijn missionaire arbeid begon, gaf aanleiding tot een onderzoek naar deze Angelsaksische missionaris.

In 2006 verscheen van zijn hand Lebuïnus, een Gedreven Missionaris (Uitgeverij Verloren, Hilversum), een boekje waarmee hij Lebuïnus, van wie weinig méér bekend bleek te zijn dan zijn naam, terug bracht in de belangstelling.

Over het Boek
Lebuïnus heeft zich van de bekende missionarissen Willibrord, Bonifatius en Ludger onderscheiden door te prediken in gebieden die door de Franken nog niet waren onderworpen. Het was vooral zijn bekeringsexpeditie naar de Volksvergadering van de Saksen in Marklo aan de Wezer, diep in het vijandige Saksenland, die op zijn tijdgenoten grote indruk maakte.

Na Lebuïnus’ dood in 773 was er eerst een mondelinge overlevering van zijn optreden. Midden negende eeuw werd de eerste korte biografie over Lebuïnus geschreven, een zogenaamd heiligenleven, dat men later de Vita antiqua is gaan noemen. Dit heiligenleven was in tegenstelling tot de andere, traditionele heiligenlevens geen stichtelijk en verheerlijkend verhaal over een voorbeeldige heilige. Het beschrijft een jeugdige en nog onbezonnen evangelieprediker wiens optreden in de Saksische Volksvergadering op een mislukking uitloopt.
Begin tiende eeuw schreef de in zijn tijd beroemde wetenschapper Hucbaldus een ‘klassiek’ heiligenleven over hem, de Vita Lebuini. Alles wat Hucbaldus in de Vita antiqua minder gepast vond, heeft hij weggelaten en aan zijn Vita allerlei stichtelijkheden en verwijzingen naar bijbelteksten toegevoegd.

In de beschrijvingen en gedichten die daarna over Lebuïnus werden geschreven, raakte Lebuïnus zelf op de achtergrond, of men belichtte één aspect van zijn optreden. Voor de Moderne Devoten stond zijn vroomheid op de voorgrond, de predikant en amateur-historicus Nagge in Twello maakte van hem in de tweede helft van de zeventiende eeuw een predikende avonturier in het woeste Saksenland, en volgens een Duitse historicus uit het begin van de twintigste eeuw waren de teksten over Lebuïnus niet meer dan legenden die voor een deel het karakter van een sage hadden.

In een twaalftal hoofdstukken wordt in het boek beschreven welke, voor een deel zeer tijdgebonden, voorstellingen men zich vanaf de negende eeuw maakte van Lebuïnus’ leven en optreden. In het laatste hoofdstuk met de titel ‘Zicht op de ware Lebuïnus’ keert de levensechte Lebuïnus terug: minder verheven, minder voorbeeldig, en ook minder succesvol, maar wel iemand die in zijn tijd veel van zich deed spreken en die ook nu nog een boeiende persoonlijkheid is.

Het boek is verrijkt met 25 illustraties, waaronder enkele heel bijzondere en tot op heden onbekende afbeeldingen. Aan het eind van het boek is een kopie van de ‘Prynce uut Engelant’ afgedrukt waarvan het origineel wordt bewaard in de Staatsbibliotheek te Berlijn. Aan het begin van het boek is een afbeelding van de ingekleurde houtsnede uit een boek van de Deventer drukker Richard Pafraet (1490) afgedrukt.
Als bronbijlage bevat het boek een vertaling van de Vita Antiqua en van de Vita Lebuini.


(…) Dirk Otten, germanist, die zich specialiseerde als naamkundige en woordenboekenmaker, toont op iedere bladzij van deze uitgave zijn acribie. Ook in het toegevoegde register. Deze publicatie is een juweeltje: qua lay-out zeer fraai en qua inhoud hoogst interessant.
(Frans Berkelmans OSB in Benedictijns Tijdschrift 2011/2)

(…) Een klein, fijn, zeer verzorgd boekje, waarvan het wetenschappelijk gehalte de leesbaarheid niet in de weg staat.
(Henk Rijkers in Katholiek Nieuwsblad 15 juli 2011)

(…) De grootste kerk van Deventer draagt nog altijd de naam van de missionaris die in de achtste eeuw het Evangelie in Overijssel bracht: Lebuinus. Over hem schreef Dirk Otten een prachtig vormgegeven boekje met een pretentieuze titel (…)
(Enny de Bruijn in Reformatorisch Dagblad 18 mei 2011)

(…) Zo kan iedereen, Saks en niet-Saks, zelf het verslag lezen van zijn ontsnapping aan de heidense Saksen. Met leeslint, fraaie vormgeving, prachtige afbeeldingen.(…)
(Hilbrand Rozema in Nederlands Dagblad 11 maart 2011)

‘Een qua lay-out zeer fraaie en qua inhoud hoogst interessante publicatie over Lebuïnus. Ik heb het boekje in één ruk gelezen. Dat komt ook door de aangename ordening van de hoofdstukken en de vitae in de aanhang.’
(Prof. Dr. H.L. Cox, Universiteit Bonn)

SOCIALICON
GGU op Facebook
GGU op Youtube