‘Metafysica en Nationaalsocialisme’

Metafysica en Nationaalsocialisme
Door Dr J.D.J. Buve

Voorproefje uit de Nederlandse vertaling van Macht und Sein, ter gelegenheid van 75 jaar Vrijheid vertaald uit het Duits door Luc Ambagts

Redactionele verantwoording
Het boek Macht und Sein. Metaphysik als Kritik oder die Grenzen der Skepsis is geschreven in 1988. Rechts- en politiek filosoof Dr J.D.J. (Jeroen) Buve (1935-2017) beschouwde het als zijn belangrijkste werk, omdat het voor de oplettende lezer de geboorteakte bevat van zijn filosofische theorie over de werkelijkheid, die pas veel later de “Dubbele Waarheid” (veritas duplex) zou gaan heten. Het boek was een reactie op het werk Macht und Entscheidung. Die Herausbildung der Weltbilder und die Wertfrage (1984) van zijn intellectuele tegenpool, de Griekse historicus en politiek theoreticus Dr P. (Panajotis) Kondylis (1943-1998), met wie Buve tijdens zijn Heidelbergse studiejaren (1972-1977) intensieve filosofische debatten had gevoerd.

Het hieronder volgende essay “Metaphysik und Nationalsozialismus” verscheen oorspronkelijk in 1988 als “Exkurs C”, de derde bijlage bij Macht und Sein (uitgegeven als proefschrift voor de Erasmus Universiteit Rotterdam), en werd later opgenomen als “Appendix C” in de handelseditie bij Junghans-Verlag (Cuxhaven, 1991); aldaar pp. 201-210.

Tot op heden is er geen Nederlandse vertaling van Macht und Sein verschenen, maar hieraan wordt gewerkt door Luc Ambagts, onder begeleiding van een leescommissie. Speciaal met het oog op 75 jaar Vrijheid is dit essay door hem vertaald. Het wordt u vanaf deze digitale plaats aangeboden bij wijze van voorproefje. De verschijning van het hele boek (250 pp.) laat nog wel even op zich wachten; voor echte Filosofie bestaan helaas geen vaderlandse fondsen, hoewel de Moeder der Wetenschap op termijn niet minder van vitaal belang voor het land zal blijken te zijn dan de KLM. Wel kunt u de uitgave helpen bespoedigen door nu al voor 22 euro een vertaalde pagina te adopteren. Bij verschijnen ontvangt men dan gegarandeerd een presentexemplaar van “Macht en Zijn”, zodat men alle andere pagina’s ook lezen kan. Belangstellenden kunnen (een veelvoud van) 22 euro overmaken op IBAN NL18 RABO 0124 1627 38 t.n.v. Deventer Universitaire Pers en het gewenste postadres doorgeven aan info [at] universitairepers.nl.

Noot over woordgebruik
Als de auteur het woord “skeptiscisme” gebruikt – en dat doet hij in deze tekst nogal vaak – dan bedoelt hij (rechts-)positivistisch, logisch, materialistisch, fysiek c.q. rationeel denken; zeg maar het volgens hem eenzijdige standaarddenken (“meten is weten”) van de dominante wetenschap. Aangezien er in dit door causaliteit bepaalde wereldbeeld geen plaats is voor ongrijpbare zaken als vrijheid, gerechtigheid en trouw, stelde Buve hier een herwaardering van het metafysische of redelijke denken c.q. wezensdenken tegenover, waarin de zijnsvraag centraal staat (dus niet: hoe werkt het, hoeveel kost het, hoe beweegt het, etc., maar wat is het wezen of de essentie van iets).

In latere werken, zoals Plato in het Vaticaan (Deventer, 2012), is de grondgedachte weliswaar ongewijzigd gebleven, maar zijn termen als “skeptici” vervangen door “aristotelici” en “metafysici” door “platonisten”, waartoe hij zichzelf rekende. Een grondige analyse van het denken van de Griekse grondleggers van de westerse filosofie (‘Moeder van de Wetenschap’) leerde hem dat Aristoteles, vader van de logica, zich afzette tegen diens leermeester Plato, grondlegger van de dialectiek. Allebei hebben volgens Buve gelijk. Het liet hem geen andere conclusie dan dat er twee evenwaardige grondposities in het denken zijn, die door de hele geschiedenis van de wijsbegeerte lopen. Tegelijk zijn de denkwijzen van deze Grieken logisch gezien niet onder een dak te brengen, aangezien ze contradictoir zijn. De enige mogelijkheid is volgens Buve de andere grondpositie te respecteren, en dat respect kunnen de meeste wetenschappers tegenwoordig niet meer opbrengen. Dat vond Buve een bedenkelijke zaak, en hij pleitte later dan ook aan de hand van praktijkvoorbeelden (“toegepaste metafysica”) voor een herwaardering van het immateriële denken van Plato, aangezien een evenwichtige rechtsstaat en een democratische samenleving op termijn niet kunnen bestaan zonder met beide denkwijzen rekening te houden. Buve zag dus een duidelijke band tussen metafysica en democratie. De eerste is in Griekenland ontstaan als een reflectie op de tweede, en is dus ten diepste “politieke filosofie”.

Voor Buve is het wezen van de democratie niet het gelijk van de meerderheid (de helft plus een), maar kan zij slechts bestaan in landen waar normen en waarden gelden, al is dat meestal impliciet en onbewust. Als zoon van pro-Duitse “politieke delinquenten” die op 9-jarige leeftijd eerst met zijn oudere broer, en vervolgens alleen, in 1944-45 door nazi-Duitsland zwierf, had hij al jong aan den lijve ondervonden wat het betekent als aan (fysiek niet-bestaande) normen van democratie en rechtsstaat geen geldigheid wordt toegekend.

Met deze link Metafysica-en-Nationaalsocialisme-NL link opent u en voorproefje uit de Nederlandse vertaling van Macht und Sein, ter gelegenheid van 75 jaar Vrijheid vertaald uit het Duits door Luc Ambagts

Wie was Geert Grote? – lezing door Fokkelien von Meyenfeldt

Elk jaar staat de GGU rond 20 augustus stil bij het overlijden van haar naamgever Geert Grote. Eens in de vijf jaar doet ze dat wat uitgebreider, met een historische lezing. In 2019 was het 635 jaar geleden dat Geert Grote overleed. Maar wie was hij eigenlijk? Taalkundige Fokkelien von Meyenfeldt gaat in op die vraag. Zij werkt momenteel aan een biografie van hem, die in 2020 zal verschijnen bij de Deventer Universitaire Pers. In Limburg blijkt Geert Grote bij veel mensen nog onbekend te zijn. Waarom het hoog tijd wordt dat hieraan wat verandert, betoogde Fokkelien von Meyenfeldt tijdens de Geert Grote Lezing 2019 in Rolduc.

De mens Geert Grote

Geert Grote (1340-1384) was de grondlegger van de Moderne Devotie, een beweging die ontstond uit onvrede met sommige wantoestanden in de kerk. Grote was bijvoorbeeld sterk tegen de bouw van de Domtoren in Utrecht. Hij zag het als een zinloos prestige-object, en vond dat het geld beter aan werken van barmhartigheid besteed kon worden.

Tot ongeveer zijn 32e levensjaar was Grote nauwelijks geïnteresseerd in religie. Volgens getuigenissen van tijdgenoten was hij een mooie man met een mooie stem. Hij was rijk, kleedde zich duur, was bijzonder intelligent en sprak graag in het openbaar, waar hij altijd grote mensenmenigten trok. En daar was hij trots op.

Tot hij zich op een goede dag bekeerde en sober ging leven.

Deze lezing gaat vooral over de mens Geert Grote. Hij heeft veel geschriften nagelaten, dus er valt zeker het nodige over dit onderwerp te zeggen. Fokkelien von Meyenfeldt gaat in op zijn jonge jaren en zijn studie. Ook zijn uiterlijk en gezondheid komen ter sprake: is de schedel die samen met die van Florens Radewijns wordt bewaard in de Waag te Deventer echt van Geert Grote? In het tweede deel van de lezing staat zijn bekering centraal. Wat bezielde hem? Was er werkelijk sprake van een plotselinge ommekeer, zoals in sommige teksten wordt gesuggereerd?

Fokkelien von Meyenfeldt (Leiden, 1947) ging na het behalen van haar eindexamen gymnasium-α meteen werken. Na een aantal jaren begon ze aan een avondopleiding eerstegraads leraar Nederlands. Ze studeerde af met als specialisatie middeleeuwen. Vervolgens behaalde ze haar doctoraal aan de Rijksuniversiteit Leiden in de taalkunde, taalfilosofie en logica.

In 1991 vertrok ze uit Scheveningen om als docent Bedrijfskundige Informatica te gaan werken aan de toenmalige Rijkshogeschool IJselland (inmiddels Saxion) in Deventer. Ze kwam in Lochem te wonen, verdiepte zich in de rijke historie van dit stadje en omstreken en schreef onder meer een kerkgeschiedenis van Lochem. Zo leerde ze het werk van Geert Grote kennen en raakte ze geïnteresseerd in de mens achter de leer.

Plaats: Rolduc, zaal 14 (onderin Watertoren)
Tijd: zaterdag 24 augustus om 15 uur (zaal open 14:30 uur)
Entree: €10 p.p. (studenten €5 p.p.)

Reserveren gewenst via info@geertgrote.nl of door direct een kaartje te kopen via de website op geertgrote.nl.

 


29 juni: lezing Ann van Sevenant over Zoroastrische invloed op Christendom

Op 29 juni heeft de bekende Belgische filosofe Ann Van Sevenant de Petrus en Paulus Lezing voor de GGU in Rolduc gehouden onder de titel:
“Sporen van de Perzische Zarathoestra in het Westerse denken”.

Het onderzoek van filosofe Ann Van Sevenant, gepubliceerd in Ainsi pensait Zarathustra. Une philosophie avant la lettre (Parijs, 2017), is gebaseerd op een van de oudste teksten, de Gatha’s, onder de vorm van hymnen of verzen. Deze gezangen worden toegeschreven aan de Perzische denker Zarathoestra, die leefde tussen 1700 en 1400 voor onze tijdrekening. Hij beïnvloedde de drie monotheïstische religies en is een voorloper van de antieke Griekse wijsbegeerte. Weinig bekend is zijn inspiratie van en invloed op het denken van Pythagoras, Heraclitus, Plato, Aristoteles, Plotinus, Mani, Augustinus, Thomas van Aquino, Pletone, Ficino, Spinoza, Hume, Voltaire, Kant, Hegel en Nietzsche. Deze studie stelt een nieuwe benadering van de geschiedenis van de filosofie voor. In de lezing van 29 juni gaat de aandacht vooral uit naar Zarathoestra’s invloed op het christelijke denken.

Dr Ann Van Sevenant was docente Filosofie aan de Universiteit Antwerpen en is auteur van achttien boeken over wijsbegeerte. Haar laatste boek Filosofie en fictie. Denkbeelden in dialoog, verscheen bij Uitgeverij Klement (Utrecht, 2018).

Voertaal: Nederlands
Plaats: Abdij Rolduc, Zaal 6.
Tijd: zaterdag 29 juni 2019 (15-17 uur). De zaal gaat open om 14.30 uur.
Entree: 10 euro p.p.
Opgave noodzakelijk: via webwinkel of door bericht aan info@geertgrote.nl

6E SLAVISCH SYMPOSIUM

“SCHARNIERJAAR 1918. 100 JAAR KEIZERSVAL: SOEVEREINE BALTISCHE EN SLAVISCHE STATEN EN HUN TALEN”

GGU, Rolduc, Zaterdag 24 November 2018

Klik hier om rechtstreeks naar het programma te gaan

Een symposium over taal, cultuur, geschiedenis en politiek in Midden- en Oost-Europa, georganiseerd door het Gerson Instituut van de Geert Grote Universiteit (GGU), dit jaar in samenwerking met Boekhandel Leeskunst te Kerkrade en Abdij Rolduc. Dit is de eerste publieksactiviteit van de GGU in Limburg. U bent van harte welkom!

November 1918 was een heftige maand in een heftig jaar: de ‘Grote Oorlog’ eindigde met een Wapenstilstand en overal in Europa dreigde revolutie of brak ze uit. Het was natuurlijk heftig voor de slachtoffers van oorlog en pandemie, maar ook heftig voor mensen die in een republiek wakker werden, terwijl ze in een keizerrijk naar bed waren gegaan. Een eeuw geleden beroerden de gebeurtenissen iedereen in heel Europa, tot in Nederland en Limburg aan toe, en de effecten zijn tot op heden voelbaar. Met specialisten staan we stil bij de betekenis van het jaar 1918 om een beter begrip te krijgen van onze wereld van vandaag.

 

Achtergrond
Dat jaar moesten de drie keizerlijke families van Europa definitief het veld ruimen: de in 1917 afgezette Russisch-orthodoxe tsarenfamilie Romanov werd op 17 juli 1918 op gruwelijke wijze geëxecuteerd; de rooms-katholieke keizerlijke familie van Habsburg-Lotharingen zag af van staatszaken en trok zich op 11 november 1918 terug op haar Oostenrijkse privédomein en de protestantse Duitse keizer annex koning van Pruisen mocht op diezelfde dag – de dag van de Wapenstilstand – met zijn gevolg bij Eijsden de Nederlandse grens passeren voor een vorstelijke ballingschap. Hun rijken raakten gebied kwijt of vielen uiteen. Ook alle andere Duitse vorsten werden ambteloos burger. Tronen trilden tot in de Lage Landen, waar de Luxemburgse troon bleef staan, maar de groothertogin er niet op kon blijven zitten. Overal in Europa dreigden staatsgrepen zoals in het Russische Rijk in 1917.

Van schrik werden in veel Europese landen grondwettelijke hervormingen en algemeen kiesrecht versneld ingevoerd, zoals in Nederland, waar in 1918 alle mannen mochten stemmen en dit ook voor vrouwen mogelijk werd gemaakt, dankzij een initiatiefwetsvoorstel van de vrijzinnig-democratische leider Henri Marchant uit Deventer. De katholieken werden in één klap de grootste fractie in de Tweede Kamer onder leiding van een priester-leraar van Rolduc, Mgr Nolens. Jonkheer Charles Ruijs de Beerenbrouck werd de eerste Limburgse premier van Nederland, die vrijwel meteen het hoofd moest bieden aan een door de Friese socialistenleider Troelstra gepredikte revolutie (de door de Russische gebeurtenissen geïnspireerde ‘Rode Week’, 9-14 november 1918).

Vrijwaring van het alom woedende oorlogsgeweld van 1914-1918 hadden Limburg en de rest van het neutrale Nederland hechter aaneen gesmeed. Democratie, geënt op een nationale stam, was het nieuwe toverwoord in heel Europa. Emancipatie van de burger kon alleen binnen een “natiestaat” geschieden, was de gedachte in het rechter kamp, alle macht aan het proletariaat was het parool in het linker kamp – het ultieme schrikbeeld voor velen.

Zo kon het gebeuren dat in 1918 niet alleen Polen een tweede politieke leven kreeg – daarover was vriend en vijand het wel eens – maar dat uit de as van keizers en koningen een heel nieuw Europa herrees, van Finland en het Balticum tot op de Balkan. Deze landen hadden altijd onder streng bestuur van buitenaf gestaan, en kregen nu dikwijls een autoritair bewind van eigen bodem. Toch kan men zeggen dat de in de 19e eeuw gezaaide kiemcellen voor nationale democratie in 1918 – een eeuw geleden – de kans kregen om tot wasdom te komen.

Het Slavisch Symposium 2018 begint op zaterdag 24 november om 11 uur (ontvangst en registratie deelnemers vanaf 10.30 uur) en wordt om 18.30 uur afgesloten met een borrel. Aansluitend is er nog een culinair en cultureel programma (optioneel). Dagvoorzitter is Drs Esther van Loo, slaviste, docente Russisch en voorzitter van de Sectie Russisch van Levende Talen (www.levendetalen.nl). Discussieleider is Dr Peter van Nunen, directeur MNM-Ruslandcentrum te Maastricht, tolk-vertaler Russisch en oud-docent aan de Vertaalacademie te Maastricht (Hogeschool Zuyd). 

LET OP: het is essentieel voor de organisatie dat u zich tijdig, doch uiterlijk 20 november opgeeft als deelnemer! Dit kan door een keuze te maken via de webwinkel (reserveringen GGU).

 


BEKNOPT PROGRAMMA

• Algemene inleiding
Door Sybrand Buve: Inleiding op de naamgevers van de Geert Grote Universiteit en haar instituten, en op het thema.

• ‘Wat betekende het einde van het tsarendom voor de Russische kunst, cultuur en literatuur in 1918: cesuur of continuïteit?’
Door Prof. Dr W.G. (Willem) Weststeijn, em. Hoogleraar Slavische Literatuur aan de Universiteit van Amsterdam (UvA), met zeer veel publicaties op zijn naam.

 

• WARME LUNCH en Rondleiding door GGU-lokalen o.l.v. Sybrand Buve (optioneel)

 

• ‘Een kwestie van identiteit. Onafhankelijkheid, cultuurpolitiek en minderheden in de Baltische landen vannaf 1918 en 1991’

Door Drs F. (Frederik) Erens, historicus en bestuurslid Nederlands-Baltische Vereniging

• ‘1918 als cesuur in de Poolse literatuur: de wedergeboorte van Polen als soevereine staat en de veranderende rol van taal en cultuur’

Door Dr A.J. (Arent) van Nieukerken, Universitair docent Poolse Studies (UvA) en Buitenlands Lid van de Polska Akademia Nauk (Poolse Academie van Wetenschappen)

 

• PAUZE (koffie/thee met Limburgse vlaai), gevolgd door muzikaal intermezzo

 

• ‘1918 als startschot van een onafhankelijke Tsjechoslowaakse Republiek: de rol van de nationale taal en cultuur in Europees perspectief’
Door Dr E.R.G. (Eric) Metz, alumnus Universiteit Gent en universitair docent Vertaalstudies Tsjechische literatuur

• ‘Over moedertalen, natiestaten, democratie en soevereiniteit. Reflecties op de ondergang van de keizerrijken in 1918 en lessen voor de Europese Unie nu’

Door Drs S.B.A. (Sybrand) Buve, historicus en universiteitssecretaris. Hij promoveert bij Prof. Dr Paul Cliteur (Universiteit Leiden) op het Keizerschap als Europees idee.

 

• FORUMDISCUSSIE
Onder leiding van Dr Peter van Nunen gaan de sprekers met elkaar in debat en later ook met de zaal, waarbij de vergelijking van de situaties in de verschillende landen centraal staat.

 

BORREL

N.B. Het standaard Symposium-programma eindigt hier.
Wie wil, kan intekenen op een culinair en cultuurhistorisch vervolg tot zondagmiddag.

19.30 uur: Diner met overnachting

 


Zondag 25 november 2018:

Na het Ontbijtbuffet is er de mogelijkheid van een herfstwandeling door het Berenbos en langs de Baalsbruggermolen (voormalige kloosterwatermolen aan grensriviertje de Worm), gevolgd door koffie / thee met vlaai.

Om 12.00 uur begint de cultuurhistorische rondleiding door Abdij Rolduc o.l.v. gids (met ondermeer bezoek aan de Abdijkerk en aan de normaal gesloten Bisschopszaal en Rococobibliotheek)

14.00 uur: Einde cultureel programma GGU

 


 

• Tarieven en PE-certificaat

Er zijn tot 20 november (of tot zolang de voorraad strekt) vijf soorten kaartjes beschikbaar via de GGU-webwinkel (reserveringen GGU), die u HIER vindt.
Aan deelnemers kan achteraf op verzoek een certificaat voor permanente educatie (PE) worden toegekend. Als u vragen hebt, kunt u ook een mailtje sturen naar het GGU-secretariaat: info@geertgrote.nl.

 


BOEKPRESENTATIE MEMOIRES JEROEN BUVE, TEVENS SLOTSYMPOSIUM GGU IN OVERIJSSEL

In aanwezigheid van 72 personen uit alle windstreken vond op vrijdagavond 5 oktober 2018, de geboortedag van GGU-grondlegger Jeroen Buve (1935-2017), de feestelijke presentatie plaats van zijn Mémoires: Een onverantwoord leven. De vernissage vond plaats in het atelier van de Deventer beeldhouwer Károly Szekeres aan de Kleine Overstraat en was tevens het slotakkoord van de Geert Grote Universiteit in Overijssel.

Na ontvangst met koffie en koek (geen koek zo goed als de ‘Deventer Turf’ van Bakker Lentelink!) werd iedereen welkom geheten door Tom Zwitser, directeur van Uitgeverij De Blauwe Tijger uit Groningen en naast gediplomeerd vormgever en uitgever zelf ook afgestudeerd filosoof. Vervolgens vertelde zoon Sybrand Buve in het kort over de totstandkoming van de Mémoires. Hij meldde ook dat twee hoofdrolspelers van het boek, zijn moeder Laetitia en redactrice Fokkelien von Meyenfeldt, om gezondheidsredenen hadden moeten afzeggen. Om dezelfde reden had ook Godfried Kruijtzer, Honorair Fellow van het Rudolf von Laun Instituut, verstek moeten laten gaan.

 

Eerste exemplaren

In de prachtig gerestaureerde Rococo Engelenzaal ontving Prof. Paul Cliteur het eerste exemplaar uit handen van de kleinzoon van de auteur, Christian Buve (7). Cliteur dankte Christian, die zich ontwikkelt tot een oplettend lezertje, en drukte hem op het hart niet alleen zelf te lezen, maar ook zijn leeftijdsgenootjes over te halen computerspelletjes aan de kant te doen en echte boeken te lezen. Prof. Twan Tak ontving zijn exemplaar uit handen van zoon Gulliver Buve. Sybrand Buve overhandigde een exemplaar aan de bekende Belgische wijsgeer Dr Koenraad Elst.

 

Sprekers

De eerste inhoudelijke bijdrage werd gegeven door de jurist Prof. Mr A.Q.C. (Twan) Tak, Hon.FRLI (1942), em. hoogleraar in het Recht, in het bijzonder in het Staatsrecht en het Bestuursprocesrecht aan de Universiteit Maastricht: ‘Democratie en Recht bij Buve’. Met Buve, ‘de grootste filosoof van Nederland’, in de hand trok Tak fel van leer tegen de door hem waargenomen begripsvervuiling en tegen de stuitende onwetendheid bij rechters, politici en beleidsmakers omtrent de betekenis van kernbegrippen als ‘Recht’ en ‘Democratie’. Als de politieke en bestuurlijke elite zich geen wezenlijke vragen meer stelt, dan zal ze nooit toekomen aan het formuleren van echte definities, laat staan dat ze deze ooit zou kunnen toepassen in de praktijk. En dat laatste is juist nu zo nodig om een stuurloos en op drift geraakte rechtsstaat en democratie in stand te houden. Van de in 2017 door minister Plasterk opgetuigde ‘Staatscommissie Bezinning Parlementair Stelsel’, die onder leiding van Commissaris van de Koning Johan Remkes zich bezig zou moeten houden met democratievernieuwing, liet Tak geen spaan heel. De zaal was muisstil tijdens Taks spontane, ietwat omineuze, maar kraakheldere betoog.

 

Voor een lichtere, vooral persoonlijke noot zorgde Prof. Dr P.B. (Paul) Cliteur (1955), hoogleraar Encyclopedie van de Rechtswetenschap, Universiteit Leiden met: ‘Leven en dood van een filosoof’, waarbij de buviaanse anekdotes en citaten over elkaar buitelden en we toch echt even vergaten dat hier een prominent atheïst aan het woord was. Cliteur zorgde voor ontspanning en de hilariteit bij het publiek was af en toe groot. Dat Cliteur een gevatte taalvirtuoos is, was al bekend, maar zo geestig als vandaag had men hem zelden gezien, viel achteraf bij menigeen te horen. Tegen een term als veritas duplex / dubbele waarheid blijft de rechtsfilosoof nog steeds aanhikken. Maar Sybrand Buve wees de aanwezigen erop dat het vooral dankzij de herhaalde oproepen van Paul Cliteur was dat Jeroen Buve zijn herinneringen eindelijk aan het papier toevertrouwde.

Ten slotte liet Dr K. (Koenraad) Elst (1959), een in het buitenland beroemd en berucht, maar in Nederland minder bekend Belgisch filosoof, indoloog, sinoloog en oriëntalist zijn licht schijnen op ‘Politieke Filosofie tussen Oost en West’, waarbij hij liet zien in welke efficiënte wereld je belandt als je helemaal geen last hebt van democratische reflexen, zoals in China.

Geert Grote Sociëteit

De achttiende-eeuwse Engelenzaal waar dit alles plaatsvond, is door Károly Szekeres weer in de glorieuze Rococo-stijl hersteld. Vanuit het aangrenzende atelier heeft GGU-gastheer, beeldhouwer en restaurator Károly Szekeres de afgelopen drie decennia gewerkt. De familie Szekeres heeft de GGU in de tijd dat zij van haar gebouwen aan Stromarkt en Hofstraat in Deventer verstoken was en niet meer de beschikking had over een eigen representatieve ruimte (sinds 2014) een aantal keer genereus gastvrijheid geboden. Het is daarom dat Sybrand Buve als universiteitssecretaris Károly Szekeres en zijn vrouw Roely in de bloemetjes zette.

In zijn dankwoord maakte Sybrand Buve van de gelegenheid gebruikt om ter plekke de Geert Grote Sociëteit op te richten, als opvolger van de helaas door het laatste bestuur gekaapte en van de GGU totaal vervreemde vriendenvereniging ‘Geert Grote Alliantie’. Deze club kan dan ook de banden warm houden tussen Deventenaren en andere hier aanwezigen en de GGU in Rolduc.

 

‘Velen van u hebben verdiensten voor de Geert Grote Universiteit, maar niemand van de hier aanwezigen heeft de afgelopen twaalf jaar in stilte zoveel goeds voor de GGU gedaan als Richard van Remmen’, aldus Sybrand Buve. Of er nu een Belgische professor plotseling onderdak moest worden gebracht, een spreker van spiritualia moest worden voorzien of budget moest worden gevonden voor de aankoop van een zeldzaam boekwerk – op geboren Deventenaar Richard van Remmen is door de GGU nooit vergeefs een beroep gedaan. Daarom is besloten hem te benoemen tot Honorair Fellow van de Geert Grote Sociëteit. Een zichtbaar verraste en geroerde Richard en Marjolijn van Remmen namen de eerbewijzen en bloemen in ontvangst.

Samen met Zus Luyckx (als astrologe de Belgische evenknie van Fokkelien von Meyenfeldt) en alle aanwezigen is ten slotte door Buve een heildronk uitgebracht op het boek en zijn uitgever, op de GGU en op de toekomstige Europese samenwerking en vriendschap in Rolduc.

 

Deze soirée eindigde rond middernacht, waarbij menigeen het gevoel had dat Jeroen Buve erbij aanwezig was. Het minisymposium vormde een waardig einde van de GGU in Overijssel. Inmiddels zijn alle boeken uit de depots in Kampen verhuisd naar Limburg, benevens bijna alle nog in Deventer opgeslagen boekenplanken en kasten. Op 24 november 2018 houdt de GGU haar eerste activiteit in Abdij Rolduc te ‘s-Hertogenrode, haar nieuwe vestigingsplaats in het hart van Europa.

 

Hierboven: Professoren Twan Tak en Paul Cliteur waren gaarne bereid om de memoires van Jeroen Buve aan te bevelen.

Meer informatie over het boek vindt u bij Uitgeverij De Blauwe Tijger: www.deblauwetijger.com

 


Fotoverslag: Ronald Damen
Filmpjes: Olivier Rensing


 

Symposium memoires Buve volgeboekt

Vanaf 1 oktober (18 uur) is het niet meer mogelijk op de deelnemerslijst te komen van het symposium in Atelier Szekeres met de professoren Tak en Cliteur ter gelegenheid van de boekpresentatie van Een onverantwoord leven, herinneringen van Jeroen Buve, op diens geboortedag, vrijdag 5 oktober 2018. Het slotakkoord van de Geert Grote Universiteit in Deventer wordt à quatre pattes gespeeld met de uitgever van de Mémoires, De Blauwe Tijger uit Groningen.

De Engelenzaal van Atelier Szekeres is door de bekende beeldhouwer annex restaurator Károly Szekeres in glorieuze Rococo-stijl hersteld, maar is ook kwetsbaar. Meer informatie over deze kunstenaar en zijn werk vindt u op: www.szekeres.nl .

De organisatie is aangenaam verrast door de grote belangstelling, waardoor alle plaatsbewijzen in één weekend zijn vergeven. Wel is het nog mogelijk zich op de reservelijst te laten plaatsen, die wordt aangesproken als zich in de komende dagen mensen af zouden melden. Men kan hiertoe een verzoek met naam en contactgegevens sturen naar info[at]geertgrote.nl.

Het boek van Buve is vanaf 6 oktober verkrijgbaar via uw boekhandel of direct via de uitgeverij:

Jeroen Buve ~ Een onverantwoord leven – autobiografie

De eerstvolgende publieksactiviteit van de GGU vindt plaats in Rolduc: het zesde Slavisch Symposium op 23/24 november 2018. Binnenkort vindt u meer programma-informatie hier en in de Nieuwsbrief.

Oudejaarsactie: RED DE BIBLIOTHEEK!

De GGU verkeert in een tussentijd. Vanaf maart 2018 is er geen plek meer voor de bibliotheek in Kampen. Dit betekent dat we de boeken een periode moeten verhuizen en opslaan. In dit kader doen wij een beroep op iedereen die een financiële bijdrage wil leveren aan het behoud de ‘Bibliotheca Launiana’.

Hiervoor is op 18 december een Bibliotheekfonds ingesteld op initiatief van mevrouw Nan Pluymackers uit Kranenburg en de heer Manfred Markhorst uit Beuningen. We streven naar een bedrag van 20.000 euro voor de verhuizing van de 50.000 boeken uit Kampen, hun (tijdelijke) herplaatsing en hun conservering onder goede omstandigheden van luchtvochtigheid etc. Elke voor de redding van deze boeken geoormerkte bijdrage, hoe klein of groot, is welkom!

We kunnen niet meedoen aan het publicitaire geweld van allerlei grote goede doelen die dezer dagen in glazen huizen over elkaar heen buitelen. De aaibaarheidsfactor van ons goede doel is gering en de bestuurders en adviseurs doen hun werk dan ook vrijwillig. Voeg daaraan toe dat al een aantal jaar geleden uit onderzoek door de Koninklijke Bibliotheek is gebleken dat het hier een beschermenswaardige collectie betreft, en u zult ervan overtuigd zijn dat u iets moet doen ter behoud van dit roerende culturele erfgoed.

De GGU is sinds 2008 door de Belastingdienst erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat als u uiterlijk op 31 december 2017 iets schenkt aan de GGU, dit fiscaal aftrekbaar is in 2018. Uw voor de boeken geoormerkte bijdrage kunt u storten op IBAN NL85 RABO 0124 1630 84 t.n.v. Stichting Geert Grote Universiteit te Deventer o.v.v. ‘Bibliotheekfonds’.

Mocht iemand in Gelderland, Brabant of Limburg een tijdelijke droge en veilige opslagplaats – tegen lage kosten – weten, dan horen wij het heel graag… Het mag ook een kerststal zijn, als die maar droog is en een gewicht van 25 ton kan dragen.
U kunt mailen naar info@geertgrote.nl

KERST- EN NIEUWJAARSWENS

Nederland viert uitbundiger Kerstmis dan ooit als we de verkoopcijfers mogen geloven, en men bestookt elkaar met al dan niet digitale kerstkaarten met sneeuwpoppen, kerstmannen, kerstballen, rendieren, roodborstjes, pimpelmeesjes en hulstkransen. Bij navraag in een middelgrote provinciestad blijkt geen winkel in staat een kerstkaart te verkopen met het Kind in de kribbe… en aangezien er verder nooit naar een kaart-met-kerststal wordt gevraagd, lijkt deze ook niet te worden gemist.

Wat in elk geval wel massaal wordt gemist, is de kern van Kerst-mis (of, vooruit, om het even: ‘Christ-mas(s)’: de viering van de (logischerwijze onmogelijke, maar voor een elementair begrip van de Europese cultuur zo essentiële) menswording van God in Jezus Christus, waarvoor men het hoofd in de Latijnse liturgie buigt: “Et incarnatus est…”

Daarom wenst de GGU U en de Uwen in de geest van haar grondlegger een Zalig Kerstmis en een Geestkrachtig 2018!

Wie holle frasen in het algemeen, en met Kerstmis in het bijzonder, wil bestrijden, vindt de GGU meestal aan zijn kant, maar ze laat het op inhoudelijk vlak nu even afweten. Alles ligt stil en er lijkt niets meer te gebeuren, nu haar initiator en aanjager, de filosoof Jeroen Buve, is overleden en bijgezet. Maar schijn bedriegt. Er gebeurt heel veel achter de (computer)schermen. Wel is waar dat de GGU voor de grootste uitdaging in haar bestaan tot dusverre staat. Het geesteskind van J.D.J. Buve voert na diens overlijden een zware overlevingsstrijd. Hierbij vindt de GGU gelukkig steeds meer goede helpers en bondgenoten op haar pad.

Jeroen Buve overleden

 


Onder deze link vindt u een digitale versie van de rouwkaart
en onder deze link de rouwadvertentie wegens het overlijden van

Dr Jeroen Dominicus Josef BUVE
Filosoof
Stichter van het Rudolf von Laun Instituut voor Toegepaste Metafysica
Grondlegger van de Geert Grote Universiteit (GGU)
Echtgenoot van Laetitia Catharina Maria Buve-Roorda van Genum

‘s-Gravenhage, 5 oktober 1935 – Deventer, 30 augustus 2017


 

Persbericht rechtszaak wegens anti-Armeense uitlatingen

Den Haag, 6 december 2016 – In Almelo is vandaag een aanvang gemaakt met de rechtszaak tegen de heer Ilham Askin, voorzitter van Turks-Azerbeidzjaanse Culturele Vereniging in Den Haag. Het betrof een regiezitting, waarbij de Officier van Justitie de telastelegging voorlas tegen de heer Askin en waarin afspraken werden gemaakt over de verdere procedure. De zitting, waarin de inhoudelijke behandeling van de zaak zal plaatsvinden, is vastgesteld op 3 maart 2017.

Lees hier het hele persbericht
 

SOCIALICON
GGU op Facebook
GGU op Youtube