Presentatie universitair vastgoed op GGU-donateursdag 2016

160711gguondernemingsplanomslag.inddDe GGU-Donateursdag op 20 augustus (de sterfdag van Geert Grote) wordt dit jaar voor het eerst in Kampen gehouden. Deze dag zal ditmaal in het teken staan van het document “GGU van Deventer nar Kampen”, dat vaste donateurs van de GGU op 20 juli hebben toegestuurd gekregen. Hierin staat beschreven hoe men zich voorstelt het gebouw van de voormalige UB van de Protestants Theologische Universiteit aan de Oudestraat 6 te Kampen te verwerven en geschikt te maken voor gebruik door de GGU en haar bondgenoten.

Het Ondernemingsplan 2016-2021 “GGU van Deventer naar Kampen” bestaat uit een inhoudelijk deel, een investeringsbegroting en een 5-jarige exploitatiebegroting. Het kan aan een ieder ter hand gesteld worden die van plan is steun te verlenen aan dit initiatief met nog moeilijk te voorziene gevolgen voor het aanzien van Kampen als universiteitsstad en voor de broodnodige ontwikkeling van de universitaire gedachte in Nederland en op termijn wellicht zelfs daarbuiten.

De goede zaak steunen kan bijvoorbeeld door als vrijwilliger te helpen of door fiscaal aftrekbare schenkingen aan de GGU te doen: een stichting met ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Maar ook kan men aandelen verwerven in de op te richten BV Universitair Vastgoed Kampen (UVK). Uiteraard is een universiteit geen supermarktketen. Maar de GGU is wel een op de toekomst gerichte private wetenschappelijke instelling, die haar geld uit de markt haalt met de ambitie om Kampen een universiteitsstad te laten blijven. Dit kan een ideële en duurzame investering in vastgoed zijn met laag rendement, maar ook met overzienbare risico’s. Immers: de exploitatie geschiedt door het eveneens op te richten Universitair Kapittel Kampen (UKK), een academische coöperatie. UVK krijgt een stem in het Kapittel en zal verder uitsluitend eigenaresse zijn van de universiteitsgebouwen, waardoor het aandeelhoudersrisico gering is.

Inhoudelijke delen van het Ondernemingsplan worden in de loop van augustus bij wijze van voorproefje op www.facebook.com/geertgrote gepubliceerd. Uiteindelijk zal het plan in opgemaakte vorm grotendeels op deze webpagina (www.geertgrote-univ.nl) te vinden zijn. Alleen de Bijlagen C en D (Investeringsbegroting resp. Exploitatiebegroting) zijn niet vrijelijk raadpleegbaar, maar worden uitsluitend in papieren vorm gedeeld met huidige GGU-donateurs en met andere serieuze kandidaat-investeerders.