NATUURRECHT, CULTUURRECHT, CONSERVATISME

ACTA LAUNIANA, 2005
deel IV: ‘NATUURRECHT, CULTUURRECHT, CONSERVATISME’
Grondslag van de democratische rechtsstaat

door dr Paul Cliteur.

Genaaid, gebonden met stofomslag en leeslint 623 pagina’s.
ISBN n/b

Prijs: € 64,50
Verkrijgbaar in onze internetboekwinkel.


 
Volledig geredigeerd en overzichtelijk gepresenteerd.
Bevat exclusief interview met de auteur over zijn denkontwikkeling.
Vergezeld van levensloop en de complete bibliografie van Paul Cliteur.
Zeer gebruiksvriendelijk door nieuwe naams- en begripsindices en verkort notenapparaat.
Kortom, een zeer compleet handboek over het Conservatisme.

Dit boek behelst een helder en overtuigend geschreven argumentatie ten faveure van een actuele waardering van het normatieve aspect van de klassieke natuurrechtsleer. Dit normatieve denken staat haaks op de post-modernistische mainstream-filosofie van de onbeperkte relativering, en is daarom een nieuwe aanzet. Cliteurs redeneertrant is er op berekend ook diegenen te overtuigen die weinig of niets moeten hebben van de normatieve elementen van het natuurrecht. De manier waarop hij dit wezenlijk normatieve aspect van het natuurrecht over het voetlicht brengt, komt heel modern en eigentijds over.

In dit zestien jaar geleden geschreven werk houdt Cliteur zijn seculiere optie nog open, terwijl hij die nu als min of meer vanzelfsprekend poneert. Hij is in dit boek bijvoorbeeld in een waarderend gesprek met belangrijke christelijk geïnspireerde rechtsfilosofen en denkers, met name van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Naast de inhoudelijke betekenis van dit werk op zichzelf, ligt het belang van deze uitgave in de prominente plaats die het inneemt binnen de denkontwikkeling van Paul Cliteur.


 
‘Conservatief’ was zestien jaar geleden nog een besmet woord. Dat dit nu anders ligt, zegt iets over de vooruitziende blik van Paul Cliteur. Hij bepleit een herwaardering van het conservatisme, niet zozeer in revolutionaire of reactionaire zin, als wel in evolutionaire zin: met trial and error voortbouwen op een stevig en beproefd fundament. De waanidee van gelijkheid van alle culturen die al decennia in zwang was, werpt hij daarbij ver van zich. Hij bepleit de invoering van de term ‘cultuurrecht’ in plaats van ‘natuurrecht’ om aan te geven waarin onze normen hun oorsprong vinden.

Een keur aan denkers passeert de revue, zodat dit helder geschreven meesterwerk ons meevoert vanaf de oorsprong van het conservatieve denken bij Plato tot aan de twintigste-eeuwse erfgenamen van Burke.

Prof. Dr P.B. Cliteur is sinds 2004 als Hoogleraar Encyclopedie van de Rechtswetenschap verbonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (Departement Metajuridica) van de Universiteit Leiden.

Hij is bij het grote publiek voornamelijk bekend van zijn artikelen in dag- en weekbladen en van zijn tv-columns in het programma Buitenhof.

Cliteur is ook bestuurlijk actief. Hij was onder meer voorzitter van het Humanistisch Verbond, lid van de redactieraad van het tijdschrift Rekenschap en bestuurslid van de Humanistische Omroep, lid van de Adviesraad Internationale Vraagstukken, plaatsvervangend lid van het Europees Waarnemingscentrum voor Racisme en Vreemdelingenhaat en lid van het Curatorium van het Wetenschappelijk Bureau van de VVD.