Oude nieuwsberichten

Kerstwens 2014

Toen de minister onlangs besloot, dat het UWV niet mag beboeten als het duidelijk alleen om een vergissing gaat en er evident geen sprake is van fraude, had bij iedereen de verontwaardiging toch moeten toeslaan en had er een alarmbel moeten afgaan: wat voor iedereen compleet evident is, is dat blijkbaar niet voor degenen die namens u en mij de wet moeten handhaven en toepassen. De strenge rationaliteit van een letterlijke toepassing van de wet wordt niet meer door een natuurlijke reflex in evenwicht gehouden: de menselijke redelijkheid of het gezond verstand hebben blijkbaar hun functie in de maatschappij verloren.

Dat gebeurt niet alleen bij het UWV, maar wordt steeds meer ervaren als een aanslag op onze democratisch verworven vrijheid, waar we op de een of andere manier machteloos tegenover lijken te staan. Nog onlangs kreeg ik een boete opgelegd van 340 euro, omdat de gehandicapten-kaart van het dashboard gerold was, terwijl ik op een gehandicapten-parkeerplaats stond. Ik ging meteen naar de politie en verklaarde mijn vergrijp: “Als u het er niet mee eens bent, gaat u maar in beroep. U bent in overtreding. Iedereen heeft tegenwoordig wel een smoes.” – “Maar meneer, het is toch evident dat ik die kaart bezit en dat die alleen door een ongelukje niet op zijn plaats lag.” -“Het spijt me voor u, maar wij doen alleen onze plicht.”

Iedereen kan tegenwoordig non-stop zulke voorbeelden te berde brengen, waar de onredelijkheid van in het oog springt, maar toch blijven wij maar volhouden dat rationaliteit en redelijkheid synoniem zijn, omdat het nu eenmaal zo in de Van Dale staat. De rationaliteit is hier een slang, die zich zelf bij de staart opeet. Omdat ik mijn beroep, zoals het een filosoof betaamt, principieel beargumenteerd had, kreeg ik een antwoord van twee kantjes, die de betreffende ambtenaar gelijk gaf, maar voor deze keer de boete tot nog maar tien procent van het bedrag reduceerde. Als u denkt dat dit mij opluchtte, zeg ik ja en nee. Ik was natuurlijk blij met de reductie. Maar waarom moet ik, als er duidelijk geen fraude in het spel is, 34 euro betalen? En wat heeft het maken van dit antwoord niet gekost? Hoe veel beter zou die tijd kunnen zijn besteed aan het opsporen van echte fraude? Waarom gaat er niet een briefje van de rechter naar de beboetende ambtenaar: “Jongen, zo ga je niet met de mensen om. Blijf altijd ook redelijk en niet alleen rationeel.” Daarmee zou de democratie veel meer gebaat zijn, want die ambtenaar gaat nu gewoon door en al die beroepen kosten u en mij geld, dat niet alleen in deze barre tijd, maar überhaupt beter besteed zou kunnen worden.

Als het de Geert Grote Universiteit lukt om uit te leggen dat wat rationeel is, nooit redelijk kan zijn en omgekeerd: wat redelijk is, nooit rationeel kan zijn, dan zou dit onze economie en democratie ongelooflijk ten goede kunnen komen. Want de ergernis die u nu ervaart, is niet de schuld van de ambtenaar, maar van de filosofie, die het heeft laten afweten. De veritas duplex is immers net zo’n wonder als het Kind van Bethlehem: de redelijkheid is precies dat goddelijke in de mens, dat ons nu door de dictatuur van het puur rationele steeds meer ontnomen wordt. Want wat wij de veelgeprezen secularisering noemen, zou wel eens dezelfde wortel in de ontkenning van de veritas duplex kunnen hebben. Laat dat onze kerstwens zijn.

Jeroen Buve

PERSVERKLARING GGU

DEVENTER, 27 maart 2014 – De GGU is verheugd dat de dreigende ontruiming binnen een week van de panden waarin de door haar beheerde bibliotheek is gevestigd, is afgewend. De GGU moest toch al weg uit beide panden, vanwege een nijpend ruimtegebrek en ziet zich nu wellicht beter in staat gesteld daarvoor op korte termijn een oplossing te vinden. Zij heeft nu tot 1 september 2014 de tijd gekregen om een andere locatie voor haar 15 vrijwilligers en 50.000 boeken te vinden.

In Zwolle diende op 26 maart 2014 het kort geding dat NV Bergkwartier (NVB) had aangespannen tegen de Geert Grote Universiteit (GGU). Inzet van NVB was om binnen 7 dagen een betaling van achterstallige huurpenningen te innen op straffe van ontruiming van de door GGU gehuurde panden aan Stromarkt 18-D en Hofstraat 8-10 (“De Linnenkist”).

Rechter Mr. De Haan wees NV Bergkwartier erop dat indien er op korte termijn gedwongen ontruimd zou worden, alle kosten hiervoor voor NVB waren, indien de GGU in het door haar ingestelde hoger beroep tegen het vonnis van 19 september 2013 in het gelijk zou worden gesteld (komende zomer). Kennelijk was NVB niet geheel zeker van de afloop van het hoger beroep, want ze wilde met de GGU onderhandelen over een schikking tijdens de schorsing.

Het kort geding is door NVB ingetrokken, na toezegging van de GGU om uiterlijk op 31 augustus de panden te hebben verlaten. Ter plaatse is door beide partijen een verklaring ondertekend, waarin dit is vastgelegd.

Er ontstaat hierdoor voor de GGU een nieuwe situatie, die haar beter in staat stelt haar plannen te realiseren. Universiteitssecretaris Sybrand Buve: “Dit betekent dat we voor eind augustus een oplossing voor de huisvesting van de GGU moeten hebben gevonden: een hele uitdaging. Maar de acute dreiging van uitzetting is vandaag gelukkig afgewend. Met frisse moed, en met een versterkt team gaan we verder, want die universiteit komt er hoe dan ook!”

info@geertgrote-univ.nl
www.geertgrote-univ.nl

Download hier deze persverklaring (PDF).

VERKLARING VAN HET COLLEGE VAN BESTUUR VAN DE GGU

NAAR AANLEIDING VAN HET DOOR NV BERGKWARTIER AANGESPANNEN KORT GEDING

NV Bergkwartier Maatschappij tot Stadsherstel (NVB) heeft de Stichting Geert Grote Universiteit (GGU) op woensdag 26 maart 2014 om 13 uur voor de rechter gedaagd in een kort geding voor de rechtbank in Zwolle. Daarmee doorkruist NVB het hoger beroep dat de GGU eind 2013 had ingesteld tegen een in haar ogen absurde beslissing van de Zwolse kantonrechter om de GGU te veroordelen tot het betalen van de huurschuld van haar in 2010 failliet gegane aartsrivaal Stichting Academia Vitae (AV) van Prof. Dr Arjo Klamer.

NV Bergkwartier, die van zichzelf onder meer beweert dat ze niet een puur commerciële vastgoedfirma is, maar ook een idealistische missie heeft, vanuit een ‘andere manier van kijken, geworteld in een cultuurhistorisch besef’, eist dat de GGU de door haar in gebruik zijnde beide locaties aan Hofstraat en Stromarkt binnen een week ontruimt, op straffe van een dwangsom van 5.000 euro per pand per dag en ontruiming ‘door de sterke arm’. Daarmee dreigt de Bibliotheca Launiana, een in tientallen jaren opgebouwde, door binnen- en buitenlandse wetenschappers hoog gewaardeerde en door de GGU beheerde cultuurschat van 50.000 boeken samen met 15 vrijwilligers op straat te belanden.
Het gaat om een bedrag van 30.000 euro, dat door de Gemeente Deventer aan de GGU is toegekend en waarvan de NVB beweert dat die bedoeld zijn om de huurachterstand van de grootste rivaal van de GGU te betalen, die inmiddels failliet is, na honderdduizenden euro’s uit de gemeentelijke kas te hebben opgesoupeerd. Dat was de Academia Vitae (AV) van Prof. Dr Arjo Klamer, bij wie de GGU zich op last van de toenmalige burgemeester had moeten aansluiten om überhaupt voor enige ondersteuning van de kant van de Gemeente Deventer in aanmerking te kunnen komen.

Nu de AV sinds 2010 failliet is (en sinds 2012 als rechtspersoon ontbonden) met een huurachterstand van 73.000 euro, probeert NVB die deels op de GGU te verhalen, terwijl de GGU nu als enige juist niet failliet is, omdat zij steeds geweigerd heeft zich bij Klamer aan te sluiten, nadat deze totaal onbetrouwbaar was gebleken.

Die standvastigheid heeft de Gemeente Deventer uiteindelijk willen belonen door de GGU in 2010 een aanmoedigingssubsidie van 45.000 euro toe te kennen, waarvan 30.000 euro als tegemoetkoming in de huurkosten, waarvan NVB via een ongedocumenteerde afspraak met de Gemeente Deventer beweert, dat die 30.000 euro bedoeld zijn voor de door NVB geleden huurderving door het échec van de AV.

De absurditeit van deze claim werd dankzij de duur betaalde advocaat van NVB door een jonge, redelijk onervaren rechter in eerste instantie niet onderkend, ofschoon op het ogenblik van deze uitspraak al een schriftelijke bevestiging van de Gemeente Deventer bij de GGU voorlag, dat die 30.000 euro inderdaad voor de huur van de GGU bedoeld was en nadrukkelijk niet voor die van de AV. Om procedurele redenen kon deze verklaring niet meer worden meegewogen in het vonnis, maar wel in een hoger beroep.

Nadat NVB eerst de grote stommiteit heeft begaan om geen schriftelijke bevestiging van de Gemeente Deventer te verlangen voor de volgens NVB door de vorige burgemeester mondeling toegezegde huurgarantie ten bate van AV, begaat zij nu de tweede stommiteit om niet eerst eens aan de Gemeente Deventer te vragen of het wel klopt, dat zij recht op die 30.000 euro heeft. Dan had zij meteen kunnen ervaren, dat die 30.000 euro niet voor AV-huur bestemd waren. Dan had de GGU een dure en enerverende rechtszitting bespaard kunnen blijven, alsmede een hoop negatieve publiciteit, die de kansen om de lopende huur in deze toch al moeilijke tijden te kunnen blijven betalen, alleen maar verkleint. Dan had NVB zichzelf een vergelijkbaar bedrag aan advocaats- en gerechtskosten kunnen besparen. Dan had zij niet op het failliet van de GGU hoeven speculeren, die geen noemenswaardige eigen bezittingen heeft en dus de curator weinig zal kunnen bieden. Deze strop is dan weer voor NVB, die haar door de GGU niet wordt toegewenst, ofschoon NVB na zoveel blunders eigenlijk niet anders verdient.

De klap op de vuurpijl komt er nu aan, nu NVB niet bereid is het door GGU ingestelde hoger beroep af te wachten, maar een kort geding heeft aangespannen om de GGU te dwingen binnen zeven dagen beide panden van NVB, waarin de door haar beheerde Bibliotheca Launiana nu is ondergebracht, te ontruimen. Aangezien dit bij meer dan 50.000 geordende boeken, mede gelet op de beperkte personele bezetting van de alleen op vrijwilligers draaiende GGU, volslagen onmogelijk is, stelt NVB voor dit ‘door de sterke arm’ te laten doen, want als de GGU die termijn niet haalt, zou zij een boete van 100.000 euro moeten betalen, waarvan NVB natuurlijk wel kan begrijpen dat de GGU die niet in kas heeft.

Om toch maar blunder op blunder te stapelen, wil NVB haar gelijk krijgen op een manier die haar alleen maar meer geld zou kunnen kosten. Zij weet dat de GGU binnenkort de beide locaties zal moeten verlaten, omdat zij eenvoudig te klein zijn om de huidige collectie nog ordelijk te kunnen onderbrengen en beheren. Ofschoon de GGU absoluut niet van plan is nog eens met deze NVB in zee te gaan, kan NVB er toch van op aan, dat de GGU dan elke door haar erkende huurachterstand tot op de laatste penning zal betalen. Dit heeft zij al 18 jaar, sinds de stichting van het Rudolf von Laun Instituut voor Toegepaste Metafysica in Leeuwarden, gedaan en dit zal ze blijven doen.

De pogingen om de GGU nu met geweld kapot te maken, miskennen het bijzondere uithoudingsvermogen van deze stichting, die al de moeilijkste situaties heeft gekend en die zij steeds heeft weten te overwinnen. Dat laatste was juist de reden voor de president-commissaris van NVB om nu acht jaar geleden het Rudolf von Laun Instituut nadrukkelijk uit te nodigen van Leeuwarden naar Deventer te komen om hier een vorm van academisch onderwijs en onderzoek van de grond te tillen.

Vanwege het feit dat zowel de Gemeente Deventer als NVB niet bereid bleken daarvoor ook de middelen beschikbaar te stellen, te meer omdat het failliet van de AV hen nog zwaar op de maag lag, heeft de GGU deze tijd benut om landelijk en in het buitenland effectief wetenschappelijk aanzien te verwerven – met name ook door de kwaliteit van de met de GGU nauw verbonden Deventer Universitaire Pers – en alvast met veel vrijwilligers en met dank aan vele donateurs en erflaters een vrij unieke wetenschappelijke bibliotheek op te bouwen, waarvan iedereen weet, dat dat hoe dan ook een kwestie van jaren is.

Nu het profiel van de GGU steeds meer aan duidelijkheid wint, ontstaan geheel nieuwe mogelijkheden om met betrouwbare partners tot de realisering van geaccrediteerde opleidingen te komen. Dat proces is inmiddels in volle gang met de hulp van vooral buitenlandse universiteiten. En dat is nu alleen mogelijk omdat de GGU eerst (inter-)nationaal vertrouwen heeft weten te verwerven voor wat betreft het niveau van haar academische pretenties.

Deventer, 25 maart 2014

Download hier deze verklaring (PDF).


PERSBERICHT

Wie was de Apostel der Friezen?

Deventer/Leeuwarden, 20 februari – Dirk Otten zal in een lezing in Fries Historisch en Letterkundig Centrum ‘Tresoar’ te Leeuwarden op vrijdag 14 maart onthullen wie volgens hem het meest de titel ‘Apostel der Friezen’ verdient.

Otten houdt de lezing ter gelegenheid van de presentatie van zijn nieuwe boek ‘Hoe God verscheen in Friesland. Missie en Macht in Frisia’.* Hoofdredacteur Kooistra van Friesch Dagblad zal het eerste exemplaar in ontvangst nemen. De lezing is een gezamenlijk initiatief van Tresoar, HCL (Historisch Centrum Leeuwarden), Friesch Dagblad, Gerson Instituut van de GGU (Geert Grote Universiteit) en de DUP (Deventer Universitaire Pers).

Bonifatius is wellicht de bekendste kandidaat voor deze eretitel, doordat hij 1260 jaar geleden bij Dokkum werd vermoord. Willibrord zou als eerste ‘Aartsbisschop der Friezen’ ook in aanmerking kunnen komen, evenals Ludger, de eerste bekende Fries die bisschop werd (van Münster). Maar er waren meer mensen die zich hebben ingespannen voor de schier onmogelijke opgave het christendom in de Friese gebieden voet aan wal te laten krijgen.

(*) Friesland (‘Frisia’ of ‘Fresia’ in de Latijnse bronnen) was in de vroege middeleeuwen veel groter dan de huidige provincie Fryslân; het lange kustgebied tussen Vlaanderen en Denemarken hoorde erbij. In streeknamen als West-Friesland in Noord-Holland, maar ook in Ostfriesland of Nordfriesland in de huidige Bondsrepubliek Duitsland is dat nog terug te zien.

Dr. Dirk Otten (1939) verdiende zijn sporen in de germanistiek (o.a. Groot Woordenboek Van Dale) en in de regionale geschiedenis van Noord- en Oost-Nederland. Zijn boek Hoe God verscheen in Saksenland werd genomineerd voor de prijs van Overijssels Boek van het Jaar 2012.

Toegang tot de lezing ‘Wie was de Apostel der Friezen?’ is vrij voor wie zich voor 10 maart aanmeldt via info@universitairepers.nl of via een briefje naar Deventer Universitaire Pers, Sandrasteeg 8, 7411 KS Deventer.

Wie het boek op 14 maart op wil halen (of later thuis gestuurd wil krijgen) met een eenmalige korting dient voor 10 maart 2014 in te tekenen op dit boek door naam, adres en het aantal gewenste exemplaren te mailen of te sturen naar de Universitaire Pers. U ontvangt dan bijna 5 euro korting en betaalt slechts 15 euro per exemplaar bij verschijnen. Na 14 maart kost een exemplaar € 19,55.


Schenking Boeken en Kasten Lomonosov

logo_lomonosovAntiquariaat Lomonosov heeft een groot deel van de inventaris van zijn dependance aan het Grote Kerkhof geschonken aan de GGU. Het betreft niet alleen boeken op het gebied van geschiedenis, politiek, filosofie en theologie, maar ook een groot aantal boekenkasten, waarvan een universiteit in opbouw er uiteraard nooit genoeg heeft. (Inmiddels zijn alle universitaire toiletten ook van een boekenkast voorzien: een ongekende luxe!) Eigenaar Johan Bouwmeester moet om gezondheidsredenen een tandje minder draaien en zijn landelijk unieke, op Midden- en Oost-Europa gerichte antiquariaat afbouwen. De nestor van het nog immer groeiende gilde der Deventer antiquaren stond mede aan de wieg van de Deventer Boekenmarkt op de eerste zondag van augustus, waarvan de plaatselijke VVV-baas claimt dat deze de grootste van Europa is. De als buitengewoon adviseur bij de GGU betrokken Bouwmeester werd op zijn 77e verjaardag in december op grond van zijn zeer uiteenlopende verdiensten benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Meer informatie: www.lomonosov.nl.


GGU-KRONIEK

GGU sluit Partnerschap met Tsjechisch Centrum

logo_tjechischcentrum

De GGUheeft op 31 december 2013 een eerste partnerakkoord gesloten met České Centrum / Tsjechisch Centrum in Den Haag. Česká Centra zijn de nationale centra voor taal en cultuur van Tsjechië in het buitenland en aangesloten bij EUNIC (Europese Unie Nationale Instituten voor Cultuur). GGU is een van de weinige plaatsen in Nederland die Tsjechische taal en cultuur op academisch niveau aanbiedt.

Doel van het akkoord is de participatie van het Tsjechisch Centrum in de mede-organisatie van het jaarlijks door de GGU georganiseerde Slavische Symposium, deelname waaraan tolk-vertalers punten voor Permanente Educatie (PE-punten) kan opleveren. In 2012 was het Tsjechisch Centrum ook al een partner en nu is deze relatie geformaliseerd. Op 16 november 2013 vond met steun van de Tsjechen het 4e Deventer Slavisch Symposium plaats. Met ruim 50 deelnemers uit het hele land was het een mooi succes. Thema dit jaar was: ‘Uit Liefde voor Taal. In het Spoor van Cyrillus en Methodius’.

Ondermeer werd aandacht besteed aan het feit dat in 863, dus 1150 jaar geleden, de broers Cyrillus en Methodius in Moravië begonnen aan hun missie onder de Slaven, en hoe hun erfenis tot op heden doorwerkt. Tsjechiëkenner Dr Carlos Reijnen verwoordde op briljante en voor velen verrassende wijze hoe het koppel Cyrillus en Methodius in de loop der tijd voor heel verschillende karretjes werd gespannen, variërend van Tsjechische nationalisten tot strikt atheïstische communistische regimes, en van de Russisch-Orthodoxe Patriarch tot de Slavische Paus Johannes Paulus II teneinde (niet zelden tegengestelde) politieke doelen te bereiken.

Het symposium werd buiten het Tsjechisch Centrum mede mogelijk gemaakt door het AHC Fonds, de Vrienden van Antiquariaat Lomonosov en de Gemeente Deventer in het kader van het Nederland Ruslandjaar / Deventer Internationaal.

16 november 2013


Uit liefde voor taal

Op zaterdag 16 november wordt het Vierde Deventer Slavisch Symposium georganiseerd. Inmiddels is het programma al grotendeels bekend. Lees verder …

<hr>14 oktober 2013

“Der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann.” — Böckenförde-Diktum

DE ACADEMISCHE NICHES VAN DE GEERT GROTE UNIVERSITEIT

De Geert Grote Universiteit (GGU) streeft naar de realisering van een curriculum op het gebied van universitaire niches: die wetenschappelijke disciplines en onderwerpen waarvan ze vindt dat die in het Nederlandse academische landschap gehandhaafd moeten worden, c.q. erin terug dienen te keren.

De eerste zeven jaar van haar bestaan (2006-2013) heeft de GGU – indachtig het principe van trial and error – pogingen ondernomen om voor een aantal vakgebieden belangstelling te wekken bij het academisch geïnteresseerde publiek van Deventer en wijde omgeving.

Uit de resultaten van deze jarenlange ervaring is nu een lijst gedestilleerd van studie-onderwerpen waarvoor redelijkerwijs voldoende animo verwacht mag worden. Bovendien zijn het onderwerpen van blijvend actuele betekenis voor het begrip, de waarborging en de verdere ontwikkeling van duurzame democratie en rechtsstatelijkheid in Deventer, Overijssel, Nederland en Europa.

Dit wil natuurlijk niet zeggen dat de GGU niets anders meer gaat doen, maar deze lijst biedt wel een kader waarbinnen ze zich verder primair wil ontwikkelen.

Tegelijk betekent dit dat de GGU met ingang van het academisch jaar 2013/2014 afscheid neemt van haar ‘hap-snap’-programma in het kader van een Studium Generale. Voortaan kan men zich alleen voor een complete collegereeks opgeven, en natuurlijk voor eenmalige, jaarlijks terugkerende evenementen. Een inschrijfformulier kunt u hier downloaden.

Aan de hand van de nu volgende lijst kunt u aangeven of u in de toekomst op de hoogte wilt worden gehouden van een specifiek programma-onderdeel. Maar ook andere ideeën of suggesties zijn welkom. Stuur ze a.u.b., voorzien van uw naam en contactgegevens, naar het , Hofstraat 8-10, NL-7411 PD Deventer of mail ze naar info@geertgrote-univ.nl. Indien u het Vademecum, met daarin het actuele cursusaanbod thuis wenst te ontvangen, kunt u dit tevens aangeven. Uw reacties worden bijzonder gewaardeerd en zullen aandachtig worden
bestudeerd.

Deventer, 14 oktober 2013

Sybrand Buve,
Universiteitssecretaris


5 juni 2013

Leer het Russische alfabet in anderhalf uur
drs. Margreet Strijbosch

Tijdens een korte cursus maakt u kennis met alle 33 letters van het Russische alfabet. U leert uw eigen naam in het Russisch schrijven. Na anderhalf uur kunt u de eerste Russische woorden lezen en verstaan.

Aanmelden

Plaats: De Linnenkist, Hofstraat 8-10, Tolstojzaal
Tijd: za 15 juni, 11:00-12:30 uur
Toegang: € 25, vooraf over te maken via de webwinkel of op rek.nr. 12.41.63.084 van de Geert Grote Universiteit te Deventer, o.v.v. Rus Alf; uw betaling geldt als aanmelding.

Zie ook ons jaarprogramma.

1 juni 2013
Grote vragen op eerste zaterdagen:
Prof. dr. P.C. Emmer over slavernij

Op 1 juli dit jaar is het 150 jaar geleden dat in Suriname en de Nederlandse Antillen de slavernij werd afgeschaft. Nederland was een van de laatste Europese landen waar dit gebeurde, terwijl onder druk van de Engelsen de slavenhandel al in 1814 was verboden. Waarom was Nederland hier zo laat mee?
Zie ook ons jaarprogramma.

Aanmelden

Plaats: De Linnenkist, Tolstojzaal, Hofstraat 8-10
Tijd: za 1 juni, 15:00-17:00 uur
Toegang: € 10, vooraf over te maken via de webwinkel of op rek.nr. 12.41.63.084 van de Geert Grote Universiteit te Deventer, o.v.v. slavernij.

* Afleveringen in de reeks Grote vragen op eerste zaterdagen kunnen los van elkaar worden gevolgd.

27 april 2013
Grote vragen op een laatste zaterdag:
András Krahl over het israëlisch-Palestijns conflict

Het Israëlisch-Palestijns conflict wordt doorgaans als een zeer ingewikkeld, welhaast onoplosbaar probleem voorgesteld. Maar waar zit dat “onoplosbare” ’m nu precies in? Acties en reacties, argumenten over en weer, ze lijken een gesloten systeem, een vicieuze cirkel.

Vanuit een kritische, betrokken positie schetst András Krahl aard, structuur en ontwikkeling van dit eindeloos lijkende conflict. Waarom handelen partijen zoals ze doen en blijven doen? Waar zitten de drogredenen, waar de mogelijke openingen? Wat wil Israël ècht? Actuele ontwikkelingen in het Midden-Oosten (de “Arabische Lente”, de (weder) opkomst van Turkije en Iran als beduidende mogendheden en het Iraanse kernprogramma) maken een fatsoenlijke oplossing van het Israëlisch-Palestijnse conflict (en afdoende internationale druk in die richting) niet minder, maar juist veel meer imperatief. Voor Israël en Palestina, maar ook vanuit een internationaal perspectief.
András Krahl is politicoloog. Hij heeft een een zionistische achtergrond en heeft zes jaar in Israël geleefd. Hij was en is actief in organisaties als Joods-Palestijnse Dialoog en Een Ander Joods Geluid.

Aanmelden

Plaats: De Linnenkist, Tolstojzaal, Hofstraat 8-10
Tijd: za 27 april, 15:00-17:00 uur
Toegang: € 10, vooraf over te maken via de webwinkel of op rek.nr. 12.41.63.084 van de Geert Grote Universiteit te Deventer, o.v.v. Midden-Oosten

* Afleveringen in de reeks Grote vragen op eerste zaterdagen kunnen los van elkaar worden gevolgd; dat geldt ook voor deze bijeenkomst op een laatste zaterdag.

28 maart 2013
Eerste optreden van prof.dr. Meuwissen
in reeks “Metafysica”

Het eerste optreden van Prof. dr. D.H.M. Meuwissen in de reeks “Metafysica” vindt plaats in De Linnenkist op zondag 28 april 2013, van 15.30 tot 17.30 uur.

Om zo objectief mogelijk inzicht te geven in de maatschappelijke en de wetenschappelijke betekenis van de theorie van de “dubbele waarheid” (veritas duplex, zoals in het wapen ven de GGU vermeld), organiseert de GGU een collegereeks in vijf afleveringen van twee uur. De colleges 1, 2 en 3 worden verzorgd door dr. Jeroen Buve, de colleges 4 en 5 door prof. dr. Damiaan Meuwissen. De stelling van Buve is, dat de standpunten van Aristoteles en Plato elkaar wederzijds uitsluiten. Om een objectievere indruk te krijgen van deze problematiek zal Meuwissen de metafysica belichten vanuit de Aristotelische visie en Buve vanuit die van Plato.

Leidraad wordt het Liber Universitatis, waarin Buve de betekenis van de veritas duplex schetst voor de identiteit van de GGU. Het is een stuk van 15 A4 en zal voor alle deelnemers beschikbaar zijn, weliswaar onder embargo, zolang het bestuur er zich nog niet over heeft kunnen buigen. Buve hoopt het stuk dankzij de opmerkingen van de toehoorders nog te kunnen bijwerken.

Drie van de colleges vallen voor de Nachtuil 2013 (op 20 april), en vormen een voorbereiding op deze bijeenkomst. Daar worden namelijk de praktische toepassingen van de dubbele waarheid in andere domeinen dan de filosofie besproken, met name in de medische wetenschap (integrale geneeskunst), naar aanleiding van het boek Plato in het Vaticaan. Pleidooi voor gezond verstand in wetenschap, kerk en democratie (Deventer Universitaire Pers, 2012).

Data: Zondagmiddag 24 maart, 7, 14 en 28 april en 5 mei van 15.30-17.30 uur
Plaats: Hollakzaal van de Linnenkist, Hofstraat 8-10, Deventer.
Toegang: €40 voor 5 afleveringen, incl. koffie/thee; € 65 incl. Nachtuil.


Boekpresentatie ‘Pierewaaien op Nova Zembla. Nederland & De Russen’

pierewaaien-defTer gelegenheid van het Nederland-Ruslandjaar 2013 presenteren historicus en slavist Wim Coster en historica, schrijfster en vertaalster Janine Jager in de Bibliotheca Launiana van de Geert Grote Universiteit op dinsdagmiddag 23 april hun boek Pierewaaien op Nova Zembla. Nederland & De Russen.

Het boek belicht in 144 pagina’s , verdeeld over acht hoofdstukken, de (taal)geschiedenis van Russen en Nederlanders. Zo komen Nederlandse scheepstermen in de Russische taal voorbij, maar ook Russische woorden als doerak, mammoet en kozak, die in het Nederlands gemeengoed zijn geworden. Samen met modernere Sovjet-begrippen als kolchoz of vreedzame coëxistentie. Ook plaatsnamen (Nova Zembla), persoonsnamen die tot een begrip werden (Korsakov-syndroom), ‘Russisch met een knipoog’ en recepten (borsjtsj) passeren de revue. De historische inleiding en de faits divers maken het boekje tevens tot een kroniek van bijna duizend jaar Nederlands-Russische betrekkingen, waarbij ook Deventer enkele keren aan de orde komt.

Tien jaar geleden, in 2003 verscheen ‘Hollandski’, een klein woordenboek over Russische invloeden op de Nederlandse taal en andersom. Ter gelegenheid van het Nederland-Ruslandjaar 2013 presenteren de beide auteurs nu een uitgebreide, herziene en geactualiseerde versie van dat boek onder de titel Pierewaaien op Nova Zembla. Nederland & De Russen.

Plaats: Bibliotheca Launiana, Stromarkt 18-D, Deventer
Tijd: dinsdag 23 april 2013 van 16.30 – 17.15 uur (zaal open om 16.00 uur)
Toegang: gratis, maar aanmelding vooraf is wel zeer gewenst via info@geertgrote-univ.nl.


OPENINGSGALA “MOSKOU AAN DE IJSSEL” EN DOCUMENTAIRE STARINK

Op vrijdag 12 april is in Deventer het Nederland-Ruslandjaar 2013 geopend door Burgemeester Heidema en de Russische ambassadeur (onder voorbehoud) met een Russische avond in de Deventer Schouwburg. Zie voor nadere informatie: www.deventerschouwburg.nl.

Daags daarna vond op zondag 14 april om 14.30 uur en om 16.45 uur de publieke voorstelling plaats van de door het Historisch Centrum Overijssel (HCO) te Zwolle en de GGU mede mogelijk gemaakte documentaire van Herman Starink over de Deventer Ruslandreizen, gemaakt door leerlingen van de Alexander Hegius Scholengemeenschap, waar vanaf 1971 als eerste plek in Nederland Russisch als eindexamenvak gold: ‘Van IJssel naar Moskva en Neva – Deventer Scholieren in de Sovjet-Unie’.

De presentatie vond plaats in Filmhuis De Keizer, Keizerstraat 78, Deventer. Starink is actief bij de GGU en publiceerde in 2010 het boek Russisch aan de IJssel verkrijgbaar bij de Deventer Universitaire Pers (www.deventeruniversitairepers.nl). Zie voor meer informatie over de voorstelling: www.filmhuisdekeizer.nl.


LOPEND REGIONAAL HISTORISCH ONDERZOEK OVER (VOORMALIGE) DEVENTER ACHTERBUURTEN

Vincent Sleebe hield op zaterdag 13 april 2013 een lezing voor de Geert Grote Universiteit (GGU) over “Moskou aan de IJssel. Van achterbuurt tot achterstandswijk: de geschiedenis van de ‘onderklasse’ in Deventer”.

Wegens het grote aandeel van arbeiders op de totale bevolking stond de stad Deventer in de 20e eeuw bekend als “Moskou aan de IJssel”. Vincent Sleebe schetst in zijn lezing hoe het de bewoners is vergaan die in het begin van de 20e eeuw zijn verplaatst van de krottenbuurten in het Noordenbergkwartier naar de Molenwijk en Rielerwijk aan de buitenrand van de stad. Deze bewoners konden gerekend worden tot de ‘onderklasse’ van Deventer. Wie waren zij, waar kwamen zij vandaan, hoe verdienden zij de kost? En hoe is hun situatie in de loop van de twintigste eeuw veranderd?

Daarbij keek Sleebe vooral of er sprake is van een link tussen de bewoners van deze wijken en die van de achterstandswijken van tegenwoordig. Dat is een gevoelig onderwerp, maar wel actueel, omdat ook tegenwoordig sociale achterstand weer een hot item is. Het ging hier om een presentatie van de voorlopige uitkomsten van een onderzoek waar Sleebe momenteel aan werkt.

De lezing maakte deel uit van de GGU-reeks “Lopend regionaal historisch onderzoek”, waarvan de afleveringen ook los kunnen worden gevolgd.

Dr. Vincent Sleebe (1960) is sociaal historicus en promoveerde in 1994 op een proefschrift over de relatie tussen volkscultuur, sociale controle en criminaliteit in het Groningse kleigebied tussen 1770 en 1914. Tegenwoordig is hij werkzaam bij het Historisch Centrum Overijssel. Daarnaast werkt hij als freelance historicus en heeft o.a. meegewerkt aan diverse stadsgeschiedenissen (Dordrecht, Leiden, Den Haag). Ook is hij redacteur van de Textielhistorische Bijdragen en Virtus. Jaarboek voor Adelsgeschiedenis.

Plaats: Bibliotheca Launiana, Stromarkt 18-D, Deventer.
Tijd: zat. 13 april van 15 tot 17 uur
Toegang: € 10, vooraf over te maken via de webwinkel of op rek.nr. 12.41.63.084 van de Geert Grote Universiteit te Deventer, o.v.v. Sleebe.

6 maart 2013

Auteur Canon van Overijssel te gast bij GGU

Historicus Ewout van der Horst presenteert op 9 maart zijn lezing ‘De Canon van Overijssel: geschiedschrijving en publieksbereik’ voor de Geert Grote Universiteit.

Canons kunnen een probaat middel zijn voor kennisoverdracht in een multimediale wereld. Naar aanleiding van het Overijsselse canon-project zal Van der Horst de grenzen verkennen van het historische ambacht in het digitale tijdperk.

Ewout van der Horst (33) leidt voor de IJsselacademie in Kampen het Canon-project Overijssel (www.canonvanoverijssel.nl). De lezing vindt plaats in het kader van de reeks ‘Lopend regionaal-historisch onderzoek’, maar is ook los te volgen.

Plaats: Bibliotheca Launiana, Stromarkt 18-D, Deventer.
Tijd: zaterdag 9 maart 2013 van 15 tot 17 uur.
Toegang: 10 euro (studenten 5 euro), incl. kopje koffie/thee.
Aanmelden kan via info@geertgrote-univ.nl.

6 februari 2013

Hogenstijn over Onbekende Overijsselse Cartografie

Clemens Hogenstijn houdt op 9 februari een lezing over ‘Geschiedschrijving en Historische Cartografie van Overijssel’ voor de Geert Grote Universiteit (GGU) te Deventer.
Dat Hollandse kaartenmakers wereldwijd furore maakten, is algemeen bekend. Minder bekend is dat Deventer al in de 15e eeuw een grafisch centrum van Europees formaat was en dat de stad op dit vlak grote historische schatten heeft voortgebracht. Hogenstijn zal zich in zijn lezing vooral richten op de (deels nog nauwelijks onderzochte) cartografie van Overijssel uit de 17e en 18e eeuw.

Dr. C.M. Hogenstijn (65) nam in 2012 afscheid als stadshistoricus van Deventer, verbonden aan Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek (SAB).
De lezing vindt plaats in het kader van een GGU-reeks ‘Lopend Regionaal Historisch Onderzoek’, maar kan door geïnteresseerden ook los worden gevolgd.

Plaats: Bibliotheca Launiana, Stromarkt 18-D, Deventer.
Tijd: zat. 9-2-2013 van 15 tot 17 uur
Entree: 10 euro (stud. 5 euro), incl. thee/koffie.
Opgave kan via info@geertgrote-univ.nl.

23 januari 2013

VON LAUN LEZING 2013:
PROF. MR. A.Q.C. TAK

Op 16 februari spreekt Prof. mr. A.Q.C. Tak de Von Laun Lezing 2013 uit, met als titel: De Blinddoek van Vrouwe Justitia.
De Von Laun Lezing markeert de XVIIIe dies natalis van het Rudolf von Laun Instituut voor Toegepaste Metafysica, dat aan de basis staat van de Geert Grote Universiteit. Het is tevens de 383e verjaardag van de stichting van het Athenaeum Illustre (1630-1878) dat door de GGU als haar voorloper in Deventer wordt beschouwd.

Prof. mr. A.Q.C. (Twan) Tak (Luyksgestel, 1942) behoort als mede-grondlegger van de Maastrichtse School tot de meest vooraanstaande, maar ook tot de meest kritische rechtsgeleerden van Nederland. Hij is emeritus hoogleraar in het Recht, in het bijzonder in het Staatsrecht en het Bestuursrecht aan de Universiteit van Maastricht.

Plaats: Bibliotheca Launiana, Stromarkt 18D, 7411 PK Deventer.
Een routebeschrijving naar de Bibliotheca Launiana en naar De Linnenkist vindt u hier.
Tijd: 15-17 uur (zaal open vanaf 14.30 uur). Na afloop om 16.30 uur borrel in De Linnenkist, Hofstraat 8-10.
Entree: gratis voor wie zich uiterlijk 14 februari per e-mail aanmeldt bij het College van Bestuur. S.v.p. als onderwerp van uw mail vermelden “Von Laun”.

Nieuwe zesdelige cursus start op 3 februari:
Capita Selecta Middelnederlandse Taal en Cultuur
door drs. Fokkelien von Meyenfeldt
De eerste aflevering van de nieuwe cursus over Middelnederlandse Taal en Cultuur is verschoven van zondag 27 januari naar zondag 3 februari. In deze cursus van zes middagen maakt u kennis met poëzie en proza uit de twaalfde en dertiende eeuw. Lees verder >>

Grote vragen op eerste zaterdagen:
Hoe corrupt is Nederland?

Op zaterdag 2 februari vindt de eerste aflevering plaats van een nieuwe reeks Grote Vragen op Eerste Zaterdagen. De aftrap wordt gegeven door dr. M.H.M. (Michel) van Hulten, oud-staatssecretaris van Verkeer & Waterstaat en oud-VN-diplomaat, tegenwoordig werkzaam bij Saxion Hogescholen. Recente schandalen rond politici, directeuren, juristen, medici en wetenschappers doen de vraag rijzen of, en zo ja: hoezeer men van toename van corruptie in Nederland kan spreken.
Mr. J.B.H. Röben, Rechter, zal als eerste op de spreker reageren met een co-referaat. Daarna kan de zaal met beide heren in debat gaan.

Plaats: Bibliotheca Launiana, Stromarkt 18D, 7411 PK Deventer.
Tijd: zaterdag 2 februari, 15-17 uur (zaal open vanaf 14.30 uur).
Entree: € 10 (studenten € 5), vooraf over te maken via de webwinkel of op rek.nr. 12.41.63.084 van de Geert Grote Universiteit te Deventer, o.v.v. Corruptie
Aanmelden: Aanmelding vooraf is gewenst via info@geertgrote-univ.nl.
N.B.: Ter voorbereiding op deze middag en ter nadere kennismaking met de hoofdspreker kunt u de site www.corruptie.org consulteren.

8 januari 2013

opgravingen aan de stromarkt te deventer, inclusief rondleiding

Zaterdag 12 januari, 15-17 uur, Aanvang in Bibliotheca Launiana, Stromarkt 18D

Na een korte inleiding door H.H.J. Lubberding over de (woon)functie van de proost in Deventer wordt een bezoek gebracht aan de panden Sandrasteeg 8 (alleen de benedenverdieping) en Stromarkt 19. In beide panden zijn voldoende aanwijzingen om een goed beeld te krijgen van de diverse verbouwingen die in de 12e, 13e en 18e eeuw hebben plaatsgevonden.
Let wel: In Stromarkt 19 is men thans bezig met een ingrijpende restauratie. Het trapje dat naar de entree voert is door de regen meestal glad en bovendien is het daar niet verlicht, dus is voorzichtigheid geboden en wordt stevig schoeisel aanbevolen. Uw gids neemt geen enkele verantwoording.

H.H.J. (Herman) Lubberding is oud hoofd Landmeten en Kadaster van de gemeente Deventer. Vanaf 1969 tot zijn pensionering was hij tevens belast met de coördinatie van het archeologisch onderzoek. In Deventer en omgeving leidde hij een groot aantal opgravingen en publiceerde hierover in diverse vaktijdschriften. Hij was tot voor kort bestuurslid van de Stichting Oud Deventer en is thans coördinator van de Werkgroep Bouwhistorie Deventer die onderzoek doet in het pand Stromarkt 19.

Aanmelden
Plaats: Bibliotheca Launiana, Stromarkt 18D
Tijd: za 12 januari 2013, 15:00-17:00 uur
Toegang: 10 euro, vooraf over te maken op rek.nr. 12.41.63.084 van de Geert Grote Universiteit te Deventer, o.v.v. Archeologie.

3 december 2012

lezing door gerda wieggers over duitse dichteres annette von droste-Hülshoff

Op zaterdag 8 december staat de Duitse dichteres Annette von Droste-Hülshoff centraal in een lezing van Gerda Wieggers, die haar gedichten uit het Duits heeft vertaald.
Lees verder >>

1 december 2012

vademecum geert grote universiteit 2012-2013 ook digitaal beschikbaar

Een digitale versie van het Vademecum 2012/2013 is vanaf nu beschikbaar via >>

24 november 2012

Minisymposium ‘VERTROUWEN IN EUROPA’

Op 1 december 2012 organiseerden de Wijsgerige Afdeling en de Rechts- en Bestuurskundige Afdeling van het Thijmgenootschap samen met de Geert Grote Universiteit een minisymposium over ‘Vertrouwen in Europa’ in de Bibliotheca Launiana te Deventer. Zij liepen hiermee vooruit op het jaarthema van het symposium van Adelbert Vereniging, Stichting Thomas More (voorheen Radboudstichting) en het Thijmgenootschap in 2013: Europa.

Na 60 jaar Europese integratie zegt volgens het SCP aan de vooravond van de derde verjaardag van de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon op 1 december nog maar 33 procent van de Nederlanders vertrouwen te hebben in de met de Nobelprijs voor de Vrede gelauwerde Europese Unie. Hoogste tijd om stil te staan bij de filosofische en juridische grondslagen van het Europese project!

Hoofdspreker was Damiaan Meuwissen, emeritus hoogleraar Staatsrecht en Rechtsfilosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen, mede-oprichter van de meertalige Hanse Law School en auteur van het boek ‘Europa Reflexief. De Europese Unie doordenken met Von Hildebrand, Hollak en Merleau-Ponty’.

PROGRAMMA

14.00 uur Welkom door de Voorzitter Wijsgerige Afdeling Thijmgenootschap, Prof. Dr. R.A. (Rudi) te Velde
14.10 uur Prof. Dr. Mr. D.H.M. (Damiaan) Meuwissen over Europa Reflexief.
15.00 uur Prof. Dr. W.T. (Tom) Eijsbouts, hoogleraar Europees Recht, Universiteit Leiden: coreferaat
15.30 uur Pauze
16.00 uur Mr. F.A.M. (Frank) van den Heuvel, Voorzitter Rechts- en Bestuurskundige Afdeling Thijmgenootschap, over ‘Het Subsidiariteitsbeginsel en het Europa van de Regio’s’.
16.30 uur Forumdiscussie
17.00 uur Einde programma

Symposiumpraeses was drs. S.B.A. (Sybrand) Buve, universiteitssecretaris en bestuurslid Wijsgerige Afdeling Thijmgenootschap

4 oktober 2012

deventer symposium over dissidente denkers

Op 17 november wordt in Tsjechië en Slowakije het einde van het communisme herdacht. Het Derde Deventer Slavisch Symposium stond dan ook in het teken van de dissidenten Alexander Herzen en Václav Havel.
Meer informatie vindt u hier.

Onderstaande affiche is hier te bekijken of te downloaden (PDF).

26 augustus 2012

oriËntatieavond Talencursussen 2012-2013

Op dinsdag 18 september wordt een oriëntatieavond gehouden voor alle talencursussen van de GGU. U maakt hier kennis met de docenten, er worden praktische afspraken gemaakt, etc.
Plaats: De Linnenkist, Hollakzaal
Tijd: 19:30 – ca. 21:00 uur.
Toegang is gratis en vrijblijvend.

De volledige folder Talencursussen 2012-2013, compleet met aanmeldingsformulier kunt u hier lezen.

29 juli 2012
nieuwe Folder Talencursussen 2012-2013

De volledige folder Talencursussen 2012-2013, compleet met aanmeldingsformulier kunt u hier lezen.
De cursussen Russisch en Tsjechisch voor beginners en de cursus Russisch voor gevorderden bestaan uit 11 lessen van 90 minuten en kosten € 220,– excl. lesmateriaal. Ook bieden wij een cursus Nederlands voor Buitenlanders.

24 juli 2012
GGU-Rondleiding tijdens Deventer Boekenmarkt

Op de eerste zondag van augustus (5/8) vindt traditioneel de Deventer Boekenmarkt plaats: de grootste van Europa, met 878 kraampjes met een totale lengte van 6 km! U bent welkom voor een rondleiding door de universiteitsgebouwen om 11 of om 15 uur. We starten bij De Linnenkist, Hofstraat 8-10. De rondleiding duurt ca. 1 uur, en eindigt bij mooi weer in de Proosdijtuin, alwaar u een kopje koffie of thee met Deventer koek krijgt aangeboden. De rondleiding is gratis, maar een vrijwillige bijdrage in het universitaire spaarvarken wordt zeer gewaardeerd. Het zou fijn zijn als u uw komst even aankondigt via e-mail.

Meer algemene informatie over dit jaarlijkse boekenevenement vindt u op de website van de Deventer boekenmarkt.
12 juli 2012

Presentatie “Plato in het Vaticaan”
trekt volle Burgerzaal deventer stadhuis

Op 11 juli 2012 heeft Paul Cliteur het eerste exemplaar van het nieuwe boek van Jeroen Buve, Plato in het Vaticaan: Pleidooi voor Gezond Verstand in Wetenschap, Kerk en Democratie, overhandigd aan Wim Couwenberg, ter gelegenheid van diens gouden jubileum als hoofdredacteur van Civis Mundi, tijdschrift voor politieke filosofie en cultuur. Hiermee werd tevens het bronzen jubileum van de Deventer Universitaire Pers gemarkeerd.

Onder de meer dan honderd aanwezigen waren velen uit de academische, kerkelijke en politieke wereld, onder wie zeven hoogleraren (filosofie, politieke filosofie, rechtsfilosofie, staatsrecht, theologie en geneeskunde). Wegens de grote publieke belangstelling was uitgeweken naar het monumentale Stadhuis van Deventer.

In zijn inleiding gaf dr. Jeroen Buve een toelichting op het onstaan van zijn boek. Kern van zijn toespraak was de contradictie tussen Plato en Aristoteles. Hij goot zijn betoog in de vorm van een dialoog tussen beide filosofen, waardoor hij de onoverbrugbare tegenstelling glashelder wist te maken.

Na afloop werd een fraaie jubileumtaart, gemaakt door Bakkerij Sybesma, geserveerd in de Bibliotheca Launiana aan de Stromarkt. Van daaruit vertrokken diverse rondleidingen met stadshistoricus Clemens Hogenstijn en GGU-medewerkers Gerard Busch en Herman Starink door de omgeving en door de diverse universiteitsgebouwen. Het geheel werd besloten met een ‘Babylonisch Buffet’ in de Proosdijtuin.
10 juli 2012
KB positief over Bibliotheca Launiana

Op verzoek van de ASVB Foundation heeft de Koninklijke Bibliotheek (KB) in Den Haag een onderzoek gedaan naar de waarde van de in opbouw zijnde UB van de GGU, de Bibliotheca Launiana.
“Het positief getoonzette rapport is een grote hulp bij onze zoektocht naar fondsen voor de digitale catalogisering van de Bibliotheek”, aldus universiteitsbibliothecaris drs. Herman Starink.
10 juli 2012

Von Meyenfeldt volgt Buve op

Per 1 juli 2012 is drs. F. (Fokkelien) von Meyenfeldt benoemd tot opvolger van dr. J.D.J. Buve als lid van het College ven Bestuur van de Geert Grote Universiteit. Von Meyenfeldt is neerlandica en publiceerde en doceerde over bedrijfsprocessen, projectmanagement en bedrijfscommunicatie. Vorig jaar droeg Buve al de voorzittershamer over aan drs. P.J.M. (Patricia) van Wijngaarden-Cremers. De gemeenteraad maakte op 13 juni 2012 kennis met Von Meyenfeldt, toen zij namens de GGU het woord voerde tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota.

zondag 6, 13 en 20 mei
Sion Drieluik 2012
Abdij Sion, Vulikerweg 6, 7431 PJ Diepenveen
Sion Drieluik is jaarlijks gewijd aan aspecten van het katholieke christendom in oecumenisch perspectief.
Thema in 2012 is: “Naar een Nieuwe Katholieke Theologie?”
Opgave voor één of meerdere afleveringen vooraf is gewenst door een bericht te sturen naar info@geertgrote-univ.nl.
Lees verder >

zaterdag 21 april
De Nachtuil 2012: Vertrouwen in de Democratie’

Op 21 april organiseerde de Geert Grote Universiteit de XIe editie van De Nachtuil. De Nacht van de Filosofie in Oost-Nederland met een uniek karakter: een mooie mengeling van pittig debat en aangename ontspanning met Keltische muziek door Danielle Roelofsen uit Donegal, een heerlijk buffet en de traditionele Nachtuiltaart van 1 m2, speciaal vervaardigd door Bakker Sybesma uit Boksum.
Sprekers tijdens dit avondvullend filosofisch symposium waren :
Prof. mr. Eric Jurgens, oud-senator PvdA
Prof. mr. Damiaan Meuwesse, emeritus-hoogleraar, Universiteit van Groningen
Prof. Dr Govert Buijs, politiek theoloog, VU Amsterdam

Lees verder >

ggu richt blik op Byzantium

Op 26 maart starte de Geert Grote Universiteit (GGU) de nieuwe
lezingenreeks ‘Blik op Byzantium: Opkomst, Glorie en Ondergang van een Duizendjarig Rijk’. Een aanschouwelijk overzicht van de ontwikkeling van het Oost-Romeinse Rijk door een zeer ervaren kenner van Byzantium / Constantinopel / Istanboel, Gerard Busch.
Lees verder >

Leuvense Ererector houdt jaarrede bij Geert Grote Universiteit

Ererector Marc Vervenne van de Katholieke Universiteit Leuven sprak op zaterdag 3 maart de jaarlijkse Von Launlezing in Deventer uit, met als titel: ‘De Waarheid, niets dan de Waarheid. Over de Ethische en Maatschappelijke Functie van de Universiteit’.
Lees verder >

Is er nog een dokter in de zaal?

De Geert Grote Universiteit (GGU) organiseerde op 9 maart een discussiemiddag over vertrouwen in de zorgsector.

Hij werd gevreesd en aanbeden, maar ook vooral vertrouwd: de dokter. Dat vertrouwen is de laatste jaren steeds meer ondergraven. De GGU organiseerde een debat over de gevolgen van schaalvergroting, managementlagen, productiedraaien, anonimisering, deregulering, privatisering, informatierevolutie en bezuinigingen voor het vertrouwen in de relatie waar het in de gezondheidszorg eens allemaal om ging: die tussen arts en patiënt.
Lees verder >

GGU start Dante-cyclus

Op 17 februari start de Geert Grote Universiteit (GGU) te Deventer een cyclus over Dante. De nieuwe hoorcollegereeks draagt de naam: ‘Dante’s Divina Commedia of de poëzie van menswording’ en wordt in vijf afleveringen verzorgd door Dr Kees den Biesen.
Lees verder >

Een Jaar Arabische Revolte – een Politiek-Strategische Inventarisatie

Defensiespecialist Boris Timmer houdt voor de GGU op twee avonden een inleiding die beoogt de deelnemer meer inzicht te geven in de achtergronden van de actuele gebeurtenissen in het Midden-Oosten. De eerste aflevering is op 14 maart.
Lees verder >

Voorzittershamer GGU overgedragen

Tijdens de GGU-bestuursvergadering van 7 september 2011 heeft Dr Jeroen Buve de voorzittershamer overhandigd aan Dr Patricia van Wijgaarden.
Mw Dr P.J.M. van Wijngaarden-Cremers is psychiater en hoofd verslavingspsychiatrie van Dimence te Zwolle. Daarnaast houdt zij zich bezig met wetenschappelijk onderzoek.

De sleutel van de universitaire schatkist werd overhandigd aan de nieuwe thesaurier-generaal van de GGU, Albert Fieret RA, mededirecteur van accountantsbureau Jonker Fieret te Barneveld. Tot nu toe nam Sybrand Buve deze functie waar. Hij blijft aan als universiteitssecretaris.

Jeroen Buve (75) is blij dat hij van zijn voorzitterstaken is ontheven: ‘Zelfs bisschoppen worden geacht op hun 75e hun ontslag in te dienen, dus waarom ik niet?’
Buve sr blijft overigens betrokken bij de GGU, ondermeer als directeur van het Rudolf von Laun Instituut, het filosofisch onderzoekscentrum van de Geert Grote Universiteit.

Groninger slavist schenkt boeken aan GGU

Slavisten van de GGU hebben op 24 januari 2012 in Groningen een privé-collectie wetenschappelijke boeken in ontvangst genomen. De schenking bestaat uit ca. 800 boeken, vooral over Slavische taal- en letterkunde, maar ook over algemene taalwetenschap.
Schenker is de slavist H. Hamburger, in 1965 de eerste docent-onderzoeker aan het toen juist door Prof. Van Holk opgerichte Slavisch Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen (RuG). De boeken gaan deel uitmaken van de Sectie Midden- en Oost-Europese Studies van het Gerson Instituut van de GGU.
Universiteitsbibliothecaris Herman Starink, zelf slavist, en het Hoofd Slavische Bibliotheek Janny Steenge waren op dinsdag 24 januari persoonlijk bij de overdracht aanwezig. Starink is oud-student aan het Slavisch Instituut van de RuG en Steenge tevens oud-medewerkster. Ze zijn erg enthousiast over de kwaliteit van de boeken: “Een collectie van hoog niveau en een mooie aanwinst voor onze gestaag groeiende bibliotheek voor slavistiek”, aldus Janny Steenge.

GGU verguld met Van Dobbenburgh litho

De Geert Grote Universiteit (GGU) heeft een door Aart van Dobbenburgh vervaardigde lithografie van een romanfiguur van Tolstoj als geschenk ontvangen voor haar Slavisch instituut.

De gesigneerde litho uit 1949 beeldt Katoesja uit, hoofdpersoon uit ‘Opstanding’, de roman die Lev Tolstoj publiceerde in Van Dobbenburghs geboortejaar.

Aart van Dobbenburgh (1899-1988) geldt als één van de grootste Nederlandse lithografen, wiens werken in diverse musea hangen, waaronder het Tolstoj Museum in Moskou, Teylers Museum in Haarlem en het Rijksprentenkabinet te Amsterdam. Van Dobbenburgh illustreerde verscheidene boeken van grote Russische schrijvers als Tolstoj en Dostojevski. Hij was drager van de Tolstoj-medaille.

De schenkster, mevrouw Margaret Zeggelink, kwam de steendruk op 18 januari persoonlijk overhandigen in aanwezigheid van GGU-medewerkers. Ze had de fraai ingelijste lithografie, een erfenis van haar grootouders uit Enschede, vooraf laten restaureren. De opening van de Sectie Midden- en Oost-Europese Studies van het Gerson Instituut tijdens het evenement Tolstoj aan de IJssel op 20 november 2010 ter gelegenheid van de 100e sterfdag van Lev Tolstoj vormde voor haar de aanleiding voor deze geste.

“Als GGU zijn we zeer verguld met dit prachtige geschenk”, aldus universiteitssecretaris Sybrand Buve. “Het werk heeft een ereplaats gekregen in de Tolstojzaal.”

TWEE OUD-VOORZITTERS GGU PUBLICEREN EEN BOEK

Willem Gooijer en Jeroen Buve, twee oud-voorzitters van de GGU, publiceren dit academisch jaar ieder een visionair boek.

Onlangs verscheen bij Begijnekade 18 Uitgevers te Utrecht het prachtig uitgegeven en rijk geïllustreerde werk ‘Ik ben Odysseus’ van Willem Gooijer (Weesp, 1949). De auteur ontvouwt in dit aansprekende boek een originele visie op de oude Griekse mythen en identificeert de homerische held Odysseus als de eerste moderne mens. Kijk voor meer informatie op www.ikbenodysseus.nl.

De politicoloog Gooijer ging op latere leeftijd filosofie studeren aan de Universiteit van Amsterdam en publiceerde in 2008 De Tempel van Delphi. Een Bootvaart naar de Filosofische Einder of hoe het Westerse Denken wegzinkt bij de Deventer Universitaire Pers.

Plato in het Vaticaan
Filosoof Dr Jeroen Buve publiceerde in 2009 Contra Turrim. Geert Grote en de Kredietcrisis, een werkje dat niets aan actualiteit heeft ingeboet. Nu presenteert hij met ‘Plato in het Vaticaan’ eindelijk een ontwikkelde visie op de verregaande maatschappelijke gevolgen van de filosofische theorie van de veritas duplex, de theoretische basis van de Geert Grote Universiteit. Het gaat om de ontdekking van de structurele dubbelheid van elke denkbare ‘werkelijkheid’, inclusief de maatschappelijke en de wetenschappelijke – dus zowel de fysische, de juridische de politiek-historische als met name ook de theologische.

Vanaf 5 oktober 2011, de 76e verjaardag van Jeroen Buve, tot 5 december 2011 is het mogelijk in te tekenen op zijn binnenkort bij de Deventer Universitaire Pers te verschijnen boek ‘Plato in het Vaticaan of hoe de Filosofie Kerk en Democratie kan redden’.

Het boek verschijnt in de Geert Grote Reeks voor Kritische Spiritualiteit, in de loop van 2012.
Intekenprijs: € 19,50
Prijs in de boekhandel: €24,50

U kunt nu bestellen via de internetboekwinkel van de Deventer Universitaire Pers.
Bestel direct »

Voorbeschouwingen bij ‘Plato in het Vaticaan’:

Prof. Dr H.E.S. Woldring, emeritus hoogleraar Politieke Filosofie, Vrije Universiteit te Amsterdam, en Lid van de CDA-fractie in de Eerste Kamer der Staten-Generaal (1999-2007):

“Uw manuscript heeft een hoogwaardig filosofisch niveau. U kunt ermee voor de dag komen! Ik heb het met genoegen gelezen en grotendeels ook met instemming. Uw stelling dat de filosofie de theologie kritisch moet ondervragen om haar te doen zien welke taak zij in deze geseculariseerde wereld heeft (behoort te hebben), onderschrijf ik. En vooral vanwege uw inhoudelijk argument om de filosofie te erkennen als draagster van de Rede en daarmee van de menselijke vrijheid en als zodanig van de grondslagen van de democratie. Ik ben getroffen door uw zienswijze en deel deze.”

Dr Heinz-Georg Surmund, Duits theoloog en priester van het Bisdom Münster, gestationeerd in Arnhem:

“J. Buve voert het woord als filosoof, maar hij kiest niet voor de opsluiting van de vakgeleerde in de ivoren toren van zijn specialisme. Vanuit de studeerkamer en bibliotheek begeeft hij zich telkens weer op het marktplein van eigentijdse maatschappelijke discussies in Nederland, mengt zich in het debat over heel wat actuele kwesties, en hij doet dit als een actieve, strijdbare tijdgenoot die bij zijn eigen positiebepaling een veeltal van stemmen hoort, hun argumenten afwegend doordenkt en vervolgens duidelijk onder woorden brengt, welke conclusies hij plausibel vindt.”

Programma 2011-2012 Geert Grote Universiteit

Voor een overzicht van het programma 2011-2012 klik hier.

naar boven