Nieuwsbrief GGU Rolduc

Pinksteren 2019

29 JUNI: ANN VAN SEVENANT HOUDT GEERT GROTE LEZING OVER ZOROASTRISCHE INVLOED OP CHRISTENDOM
Op 29 juni zal de bekende Belgische filosofe Ann Van Sevenant de Geert Grote Lezing 2019 houden onder de titel: “Sporen van de Perzische Zarathoestra in het Westerse denken”. Daarmee viert de GGU voor het eerst haar dies natalis in Abdij Rolduc.
Het onderzoek van filosofe Ann Van Sevenant, gepubliceerd in Ainsi pensait Zarathustra. Une philosophie avant la lettre (Non Lieu, Parijs, 2017), is gebaseerd op een van de oudste teksten, de Gatha’s, in de vorm van hymnen of verzen. Deze gezangen worden toegeschreven aan de Perzische denker Zarathoestra, die leefde tussen 1700 en 1400 voor Christus. Hij beïnvloedde de drie monotheïstische religies en is een voorloper van de antieke Griekse wijsbegeerte. Weinig bekend is zijn invloed op het denken van Pythagoras, Heraclitus, Plato, Aristoteles, Plotinus, Mani, Augustinus, Thomas van Aquino, Pletone, Ficino, Spinoza, Hume, Voltaire, Kant, Hegel en Nietzsche. Deze studie stelt een nieuwe benadering van de geschiedenis van de filosofie voor. In de lezing van 29 juni gaat de aandacht vooral uit naar Zarathoestra’s invloed op het christelijke denken.
Mw Dr A. (Ann) Van Sevenant was docente Filosofie aan de Universiteit Antwerpen (1989-2004), waarna gastdocentschappen volgden bij grootseminaries en universiteiten in verschillende landen. Ze is nu zelfstandig onderzoeker die zich de laatste tien jaar op Zarathoestra heeft gericht. Van Sevenant is auteur van achttien boeken in vier talen over wijsbegeerte. Haar laatste boek Filosofie en fictie. Denkbeelden in dialoog, verscheen bij Uitgeverij Klement (Utrecht, 2018). De lezing markeert tevens het toetreden van Ann Van Sevenant tot de Raad van de GGU.
Voertaal: Nederlands
Plaats: Abdij Rolduc, Zaal 6.
Tijd: zaterdag 29 juni 2019 (15-17 uur). De zaal gaat open om 14.30 uur.
Entree: 10 euro p.p. (studenten 5 euro) via webwinkel op:
Opgave voor 24 juni is noodzakelijk, eventueel door een bericht aan de GGU.
ACADEMIE ROLDUC: TIMMERMANS OVER CREATIO EX NIHILO
De avond voorafgaand aan de GGU-Dieslezing organiseert Academie Rolduc, het publieksprogramma van Grootseminarie en Theologisch Instituut Rolduc (TIR), een lezing door Hubert Timmermans over het theologische concept van Creatio ex nihilo (Schepping uit het niets). Tijdens het Vierde Concilie van Lateranen (1215) werd de creatio ex nihilo-bewering als een dogma binnen de leer van de katholieke kerk opgenomen, maar het geloof in zo’n idee is geen vanzelfsprekendheid. De oude Grieken beschouwden zoiets bijvoorbeeld als een volstrekte onmogelijkheid en menig latere denker was deze mening eveneens toegedaan. Ook in de huidige tijd kan de theologische creatio ex nihilo-gedachte veelal rekenen op ernstige vormen van kritiek vanuit filosofische hoek, waarbij Timmermans evenwel een opmerkelijke verandering ziet optreden sinds het laatste kwart van de twintigste eeuw.
Timmermans: “Onder invloed van een natuurwetenschap die openlijk spreekt over ‘a universe from nothing’, ook als wordt deze constatering hier bij uitsluiting op een strikt niet-godsdienstige wijze opgevat, speelt de ‘creatio ex nihilo’-opvatting steeds vaker weer een rol van betekenis binnen een filosofisch overwegen dat zich bezighoudt met de beroemde vraag waarom er ‘iets’ is in plaats van ‘niets’. Het wijsgerig kosmologisch denken laat zich wat dat betreft inspireren door inzichten zoals deze voortkomen uit onder meer de kwantumfysica, het complexiteitsdenken en de informatietheorie en door het feit dat diezelfde kennisvelden, maar niet de theologie, het antwoord op de genoemde vraag nog steeds (en misschien wel voor altijd) schuldig blijven.”
Timmermans wil enige helderheid verschaffen over een onderwerp dat binnen het hedendaagse filosofische en natuurkundige debat gezien wordt als een van de belangwekkende knelpunten waarop wetenschap en religie elkaar (al of niet conflicterend) raken en dat als zodanig beschouwd mag worden als een van de interessantste raadsels, wellicht zelfs het grootste mysterie, waarvoor de mensheid zich geplaatst weet.
Drs H. (Hubert) Timmermans, FRAS (1959) is filosoof en taalkundige. Hij doceert Kosmologie aan Grootseminarie Rolduc, is docent Filosofie aan het Center for European Studies, Maastricht University, en Fellow van de Royal Astronomical Society in Londen.
Voertaal: Nederlands
Plaats: Abdij Rolduc, Grootseminarie
Tijd: vrijdag 28 juni 2019 (19-21.30 uur).
Entree: 5 euro p.p., contant te voldoen aan de kas.
Opgave is gewenst bij Ton Batens.
KRONIEK
BISSCHOP SMEETS NEEMT GGU-VISIEDOCUMENT IN ONTVANGST
Op 24 april 2019 heeft de nieuwe bisschop van Roermond, Mgr drs H.M.G. (Harrie) Smeets, de gebroeders Sybrand en Gulliver Buve in audiëntie ontvangen in het Bisschopshuis van Roermond. Het gesprek was vooral bedoeld als nadere kennismaking tussen de familie Buve, de GGU en de 24e Bisschop van Roermond, qualitate qua eigenaar van Rolduc. Het onderhoud, waarvoor een uur was uitgetrokken, verliep in een vriendelijke sfeer. Bij deze gelegenheid heeft Bisschop Smeets als eerste het visiedocument “Rolduc, de GGU en U” in ontvangst genomen. Dit document is niet voor publicatie bestemd, maar uitsluitend voor belanghebbende personen en instanties. Zo is het op 1 mei tevens overhandigd aan de directie van Rolduc. Een samenvatting zal op een later tijdstip worden gepubliceerd.
ROLDUC ONTVANGT 7 MILJOEN VAN HET RIJK
Met dank aan knap lobbywerk van de Directie van Rolduc en gezamenlijke inspanningen van het Bisschoppelijk Centrum, de Gemeente Kerkrade en de Provincie Limburg is door het Minsterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap besloten 7 miljoen euro toe te kennen aan het behoud van Rolduc. Het geld is bedoeld voor investeringen in toegankelijkheid, duurzaamheid en aantrekkelijkheid en maakt deel uit van een pot van 35 miljoen, bestemd voor twaalf ‘iconische monumenten’ in Nederland. OCW-minister Mw mr drs I.K. (Ingrid) van Engelshoven schaart Rolduc hiermee terecht onder de “parels van ons erfgoed” die met een extra investering geschikt moeten worden gemaakt voor de toekomst. De toekenning is op 21 mei 2019 door het kabinet bekend gemaakt.
Naar verwachting zullen provincie en gemeente hier nog 5 miljoen aan toevoegen om de 12 miljoen compleet te krijgen die nodig is om Rolduc helemaal toekomstbestendig te maken.
De GGU prijst het beleid van de directie van Bisschoppelijk Centrum Rolduc onder leiding van directeur-gedelegeerd bestuurder Mr drs H.J.G. (Harrie) van Beers die in samenwerking met bisdom, provincie en gemeente al zoveel heeft bereikt. Ook de beslissing van de directie om de GGU op voorspraak van hulpbisschop Mgr dr E.J. (Everard) de Jong toe te laten tot Rolduc, getuigt van grote moed en van een heldere, vooruitziende blik. De GGU is ervan overtuigd dat ze Rolduc op den duur geen windeieren gaat leggen, omdat zij als geen ander inhoudelijke invulling zal weten te geven aan de oude schoolvleugel, waarin zij haar bibliotheek heeft kunnen onderbrengen, en die zij spoedig geschikt hoopt te kunnen maken voor haar doelstellingen.
IN MEMORIAM JAN STOOP: ERFENIS ROLDUCIEN VAN OUDE STEMPEL NAAR GGU IN ROLDUC
Kinderarts Prof. Dr J.W. (Jan) Stoop (1929-2019), gedurende twee decennia zowel algemeen geneesheer-directeur van het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) als hoogleraar Kindergeneeskunde aan de Universiteit Utrecht, behoorde tot de laatste lichting Rolduciens van het oude stempel: hij begon aan Rolduc toen het nog een (inter)nationaal vermaard meertalig onderwijsinstituut was (in de historiografie bekend als het ‘Derde Rolduc’), met studenten uit het hele land, maar ook uit België en Duitsland. De verenging van Rolduc tot louter klein-seminarie van het Bisdom Roermond vond plaats in 1946, waardoor de onderwijsinstelling een meer provinciaal en klerikaal karakter kreeg. Hoewel vanaf toen alleen nog voor het priesterschap bestemde Limburgse jongens werden toegelaten, mocht de Rotterdammer Stoop als een der laatste ‘leken’ zijn gymnasiumdiploma alhier in 1947 behalen.
Stoop reageerde verheugd op het nieuws dat meer dan zeventig jaar na dato de door hem zo gewaardeerde GGU was neergestreken in ‘zijn’ oude Rolduc. Met Jan Stoop verliest de GGU een trouwe sympathisant en haar op één na grootste donateur. De familie Stoop heeft de medisch-ethische, filosofische, theologische en historische delen van zijn bibliotheek, benevens enkele kunstobjecten van museale kwaliteit, geschonken aan de GGU, die deze in dankbaarheid heeft aanvaard. Dat Stoops erfenis nu bij de GGU in Rolduc is beland, maakt de cirkel rond.
Als hij nog had geleefd, dan zou hij zeker op 12 en 13 april 2019 naar de Rolduc-reünie zijn gekomen. De Franse liederen kon hij nog op 89-jarige leeftijd par coeur zingen, zoals “Lève, Rolduc, ton front radieux / Dieu te bénit du haut des cieux!” - ‘het volkslied van de Kleine Republiek’, te beluisteren via de site van de Stichting Lève Rolduc:
Stoop stierf een natuurlijke dood één dag na Mw Dr P.W.T. (Nelleke) Stoop-van Paridon (1923-2019), pedagoge, classica en theologe, en zijn echtgenote sinds 1955. Zij promoveerde in 2003 op 80-jarige leeftijd tot Doctor in de Theologie op het Lied der Liederen aan de KU Leuven.
In 2010 publiceerde Jan Stoop bij de Deventer Universitaire Pers het boek Darwin, Liefde en God dat drie drukken beleefde (3e herziene en uitgebreide editie 2017).
PINKSTERWENS
Binnenkort hoopt de GGU groen licht te krijgen voor het opknappen van de vervallen klaslokalen in de zuidvleugel van Rolduc en voor het inrichten van de bibliotheek. Een aantal aanvragen is in behandeling en de vooruitzichten zijn gunstig. Juist in deze tijd, in afwachting van de toekenningen, is de GGU meer dan ooit aangewezen op uw helpende hand. Na de noodzakelijke eenmalige investeringen zal de GGU goeddeels in staat zijn voldoende inkomsten te genereren om haar verblijf in Rolduc te kunnen bekostigen. Daarom zou u als sympathisant haar zeer helpen door nu een financiële bijdrage te leveren. Een ieder die iets in de GGU ziet, is geroepen naar vermogen bij te dragen aan het in Rolduc vruchtbaar maken van deze erfenis van 22 geleerden en instituten uit binnen- en buitenland. De GGU heeft ANBI-status, waardoor uw gift fiscaal aftrekbaar is. Het IBAN nummer is NL85 RABO 0124 1630 84 t.n.v. St. Geert Grote Universiteit.
Ook giften in natura zijn zeer welkom. Er is veel werk te verzetten. Wie gedurende een deel van de komende zomervakantie als handige vrijwilliger voor de GGU beschikbaar is (verbouwing en herinrichting van de eerste kamer), moet zeker niet nalaten dit kenbaar te maken via een emailbericht met uw contactgegevens en eventuele beschikbare dagen. Na uw bericht wordt contact met u opgenomen voor verdere afspraken.
GGU wenst U en de Uwen een Zalig Pinksteren toe: dat het Feest van de Geest u moge inspireren tot het leveren van een u passende bijdrage aan een uniek project met toekomst: de opbouw van de GGU in Rolduc.
Tot slot wijzen we u graag op een sprankelend pinksterpleidooi tegen kleingeestigheid van bisschop Harrie Smeets van Roermond: ‘Op naar een nieuw Pinksteren’.

Uitschrijven / Gegevens wijzigen
Powered door YMLP